Odtworzenie  Aktu  sporządzonego za granicą

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa, urodzenia , zgonu  sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.


Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu może być złożony do konsula, który następnie prześle wniosek do USC wybranego  przez wnioskodawcę.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 6 , pok.9 tel.
tel. +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Treść zagranicznego aktu małżeństwa odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu małżeństwa może złożyć:

 • osoba, której dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa dotyczy
 • inna osoba ze względu na interes prawny

Godziny przyjmowania klientów:

od poniedziałku do piątku od  7:30 do 16:00 , przerwa 12:15- 13:00

Uwagi:
Po odtworzeniu aktu  kierownik USC wydaje wnioskodawcy odpis zupełny.

W sprawach odtworzenia zagranicznego aktu małżeństwa strona może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu małżeństwa wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego aktu  – 39 zł
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Opłatę uiszcza się w chwili składania wniosku i dokumentów, na tym samym stanowisku, gotówką.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o odtworzenie aktu małżeństwa załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie odtworzenia treści zagranicznego aktu małżeństwa. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu ze wskazaniem powodów, dla których  uzyskanie odpisu aktu małżeństwa jest  niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami
 • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa za granicą lub jego uwierzytelniona kopia; uwierzytelnienia może dokonać polski konsul lub znajdujące się w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, w którym dokument został wystawiony
 • jeśli dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa za granicą nie zawiera informacji o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć oświadczenia takie w składanym wniosku o odtworzenie lub w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia, w tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odtworzenie aktu sporządzonego za granicą
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:25.02.2009 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:17.12.2015 15:21