Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju

ZMIANA OGŁOSZENIA O KONKURSIE

ZARZĄDZENIE NR 70/2018

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

z dnia 24 lipca 2018 r.

 

w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 67/2018 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia                           3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996), art. 30 ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2018 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju:

wykreśla się w ust. 4 pkt 10 .

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O KONKURSIE

ZARZĄDZENIE NR 69/2018

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 67/2018 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996), art. 30 ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2018 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju dokonuje się następujących zmian :

  1. Pkt 4. Oferty osób przystępujących do konkursu winny zawierać łącznie: ppkt 1) otrzymuje brzmienie :

„1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola w tym również szczegółowa koncepcja związana z polityką żywieniową dzieci.

  1. Pkt 5. Informacja o sposobie i terminie składania ofert: ppkt 1 otrzymuje brzmienie :

„1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju” do dnia 27 lipca 2018 r. do godz. 15.00.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 DYREKTORA  PRZEDSZKOLA  W DUSZNIKACH-ZDROJU UL. KRAKOWSKA 3

 

 

1. Organ prowadzący publiczne przedszkole:

     Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

     Rynek 6

     57-340 Duszniki-Zdrój

 

2. Nazwa i adres przedszkola , którego dotyczy konkurs:

    Przedszkole w Dusznikach-Zdroju

    Ul. Krakowska 3

    57-340 Duszniki-Zdrój

 

3. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 oraz § 12 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).

 

4. Oferty osób przystępujących do konkursu winny zawierać łącznie:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

2) oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 : świadectwo pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

5) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 i 455 z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w  art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zmianami);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z  lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, ze zm. ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku nauczyciela;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.  76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) lub  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2016 r. poz. 922, ze zm.)

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust.  5 pkt 4-7, 12 i 13

 

5. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju” do dnia 18 lipca 2018 r. do godz. 15.00

1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-

    Zdrój,

2) pocztą na  adres: Urząd Miasta Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta)

2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuje się, że:

1) administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,

2) dane będą przetwarzane do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Duszniki-Zdrój,

3) dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,

4) podanie danych jest obowiązkowe i wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017, poz. 1587),

5) prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

8. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta Duszniki-Zdrój, tel. 748697660

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Agnieszka Możdżan-Karmazyn
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2018 13:38