Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 6 , pok. 9
tel. +48 74 8697665

Godziny przyjmowania klientów:

Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 16:00 przerwa 12:15-13:00
 

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
2.  Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa

3.  Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński na terenie Polski nie muszą przedkładać swoich odpisów, jednakże ich odpisy muszą znaleźć się w Systemie Rejestrów Państwowych. W związku z tym przed planowanym zgłoszeniem się do USC w celu podpisania zapewnień, należy uprzednio skontaktować się z urzędem stanu cywilnego (z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym) celem wskazania swoich danych, które umożliwią ustalenie aktów niezbędnych do przygotowania dokumentów przedślubnych. Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Duszniki-Zdrój wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.

Opłata skarbowa wynosi :

- sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

- jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem usc należy złożyć wniosek wraz z dodatkową opłatą - 1000 zł

Wpłatę należy dokonać na nr konta Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju                                                         60 9523 1011 0200 0329 2002 0003 W Banku Spółdzielczym  - obok Urzędu lub przelewem.

Inne informacje:

Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia:

Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu osobistego zapewnienia (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)
Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą podpisania zapewnienia.

1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.
2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
4. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, wówczas należy dostarczyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Podstawa prawna

art. 1– 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj.Dz. U. z 2017r., poz.682 ze zm.),
art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2016, poz.2064 ze zm.)

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:25.02.2009 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szewczyk
Data aktualizacji:27.02.2020 13:40