SPRAWOZDANIE

z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju

za 2009 rok


Zgodnie z postanowieniami § 58, ust 1 Statutu Miasta Duszniki Zdrój, Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

W roku 2009 Komisja Rewizyjna działała na podstawie planu pracy wspólnie opracowanego i zatwierdzonego uchwałami Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju, Nr XXXIII/185/08 z 30 grudnia 2008 r. oraz Nr XXXIX/208/09 z 26 czerwca 2009 r. (dot. planu na II półrocze 2009 r.).


Komisja w 2009 r. odbyła 16 posiedzeń i przeprowadziła 10 kontroli problemowych oraz dokonała analizy i oceny rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r., a także analizy sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

W kwietniu 2009 r. Komisja Rewizyjna opracowała opinię i wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój – pozytywnie opiniując sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 r.

Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

W czasie II półrocza nastąpiły zmiany w składzie komisji z powodu rezygnacji w jej pracach:

1. Radnego Pana Pawła Bolka, na własną prośbę,

2. Radnego Pana Zdzisława Cetnarowicza, na własną prośbę.

Na sesji w dniu 3 września 2009 r. przyjęto rezygnacje oraz uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej o radnych -Pana Mieczysława Jakóbka oraz Panią Agnieszkę Ziemczonek.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła czynności kontrolne wyłącznie na podstawie planów kontroli, uchwalonych przez Radę.


- W styczniu komisja zapoznała się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim, oraz skontrolowała realizację zaleceń tych kontroli, za rok 2008.

Komisja nie otrzymała wyników kontroli dot. „Rewitalizacji zabytkowego Rynku w Dusznikach-Zdroju oraz wyników kontroli ZUS w zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Wg ustnych wyjaśnień Sekretarza gminy było to spowodowane brakiem informacji pokontrolnych.

Wiele uwagi poświęcono sprawie wniosków pokontrolnych inspektora NIK, a szczególnie przystosowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co warunkowało odbiór techniczny i formalne oddanie do użytkowania budynku przy ul. Zdrojowej 8.

Komisja nie wniosła uwag, co do sposobu i terminów realizacji zaleceń pokontrolnych.


- W lutym kontrolowano wnioski o pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł w roku 2008.:

* Gmina występowała m.in. o dotację na konieczny remont pokrycia dachowego budynku MOKiS, który pozostał bez odpowiedzi ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

* na budowę hali sportowej – otrzymano 1.800.000 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Nie otrzymano żadnych środków w ramach wsparcia z UE (RPIO),

* w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” otrzymano 666.000 zł.

Ponadto Gmina otrzymała dofinansowania na:

- sprzęt ochrony p/pożarowej - 18.498,00 zł,

- maszynową technikę do zimowej dostępności Gór Orlickich – 764.784,74 zł,

- budowa dróg na Miejskiej Górce – 542.470,00 zł,

- pompownia w Zieleńcu – 44.300,00 zł.

Łącznie złożonych zostało 10 projektów o dofinansowanie

Podpisano 6 umów.

W roku 2008 otrzymano ze środków UE – 430.350,78 zł.


- W marcu kontrolowano wydatki Urzędu Miejskiego w zakresie delegacji i diet podróży służbowych oraz losowo wybranych ryczałtów samochodowych.

Łącznie koszta krajowych podróży służbowych w 2008 r. wyniosły - 9.332,34 zł.

Na podróże zagraniczne wydatkowano - 2.159,72 zł.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.


- W kwietniu komisja rozpatrywała i zaopiniowała roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2008, oraz opracowała opinię i wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.


- W maju kontrola dotyczyła ściągalności czynszów mieszkaniowych oraz opłat za dostarczanie wody i wywóz nieczystości stałych.

Na dzień 31 października 2008 r. zaległości czynszowe wyniosły 689.853,42 zł.

W tym miesiącu komisja badała również skargę zarządu Powiatu Kłodzkiego na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój, uznając ją za bezzasadną.


- W czerwcu opracowano projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 r.


- W lipcu - kontrola wyposażenia Placu Zabaw oraz dawnego ogrodzenia terenu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Sprawdzano zakupy urządzeń oraz ich zamontowanie na placu zabaw, a także stan techniczny.

Opiekę nad placem sprawuje ZBGKiM Duszniki.

Komisja stwierdziała pilną potrzebę wykonania w sumie drobnych napraw.

Ogrodzenie terenu szkoły, na które wydano 5.567,00 zł (ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej) zostały przekazane protokolarnie do ZBGKiM (magazyn przy ul. Słowackiego 25).

Komisja sprawdziła również, w jakim pomieszczeniu elementy te są przechowywane (magazyn nie budził zastrzeżeń). Wyniki kontroli zostały szczegółowo omówione na sesji w dniu 3 września 2009 r.


- W sierpniu komisja zajmowała się realizacją inwestycji „Budowa Hali Sportowej”.

W dniu kontroli inwestycja nie odbiegała od założonego harmonogramu robót.

Sprawdzono dokumentację przetargową, pozwolenie na budowę, zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, umowę na realizację zadania (ryczałt), protokoły częściowych odbiorów robót i stan zainwestowania.

Komisja interesowała się także konstrukcją płaskiego dachu.

Wg inspektora nadzoru dwukrotnie zwiększono obciążenia normowe. Mury hali są z ytonga a to elementy, o wysokiej jakości.

Hala budowana jest za kwotę 8.465.000 zł brutto.

Do sierpnia 2009 r. wystawiono faktury na kwotę 742.000 zł.


- We wrześniu – kontrola gospodarowania budżetowymi środkami finansowymi w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową.

Komisja pozytywnie oceniła placówkę. Zauważa się dużą dbałość i staranność w zakresie utrzymania czystości i estetyki wystroju.

Pozyskiwani są sponsorzy, dzięki którym zakupiono wyposażenie na kwotę5.300 zł.

Istnieje potrzeba wykonania remontów.


- W październiku komisja zbadała dotychczasowy przebieg prac w zakresie spraw dotyczących wykorzystania wód geotermalnych (lata 2007-2009).

Szczegółowe wyniki tej kontroli zostały przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2009 r.


- W listopadzie kontrolowano wydatki na zieleń miejską w latach 2008-2009.

Szczegółową informację z kontroli przedstawił przewodniczący komisji na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2009 r.


- Grudzień komisja opracowała projekt planu pracy na pierwsze półrocze 2010 r.


Wszystkie zaplanowane kontrole zostały zrealizowane i były sprawnie prowadzone przez członków Komisji Rewizyjnej, a podmioty kontrolowane udzielały ustnych i pisemnych wyjaśnień, udostępniały niezbędne materiały do przeprowadzenia kontroli.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


/-/ Jan Śmielak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SPRAWOZDANIE z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju za 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:01.04.2010 09:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:01.04.2010 09:36