Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu

 

1.      Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

1)     posiadać obywatelstwo polskie,

2)     mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

3)     nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,

4)     posiadać wykształcenie wyższe

5)   posiadać co najmniej 5 letni staż pracy,

6)     dysponować umiejętnością organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

7)     posiadać znajomość funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – finansowych,

8)     mieć dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

 

2.      Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)      pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z motywacją, 

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      curriculum vitae,

4)      kserokopie dyplomu ukończenia studiów oraz świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,

5)      kserokopie świadectw pracy,

6)     koncepcję funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, 

7)      zaświadczenie o stanie zdrowia,

8)      oświadczenie o niekaralności,

9)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego,

10)  inne dokumenty, które kandydat uważa za ważne dla przyszłej pracy.

 

3.     Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu” należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju w terminie do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 1500.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.     Lista osób dopuszczonych do II etapu – wraz z terminem oraz miejscem przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych – zostanie opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdrój (www.bip.duszniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

5.     Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, na warunkach określonych przez Burmistrza  Miasta Duszniki-Zdrój. 

  Duszniki-Zdrój,  3 stycznia 2017 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Wiesław Bator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2018 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż