Akt Zgonu – sporządzenie aktu zgonu

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Rejestracja zgonu osoby następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt zgonu.   

Rejestracja zgonu osoby zmarłej w Dusznikach-Zdroju  ul. Rynek 6 , pok.9 tel.  +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego
  • najbliżsi krewni lub powinowaci

Godziny przyjmowania klientów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00 , przerwa 12:15:13:00 

Opłaty:

  • opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.


Sporządzenie aktu zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu  wydawane po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym usc karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Rejestracja zgonu nie wymagająca postępowania wyjaśniającego następuje od razu. Opracowanie dokumentacji zajmuje ok. 30 minut. 
Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony aktu zgonu.

Tryb odwoławczy:
Nie występuje.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 788)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • paszport osoby zmarłej – jeśli był ważny w chwili zgonu
  • pełnomocnictwo – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez pełnomocnika

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie aktu zgonu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:25.02.2009 13:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:17.12.2015 15:26