Zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

O zaświadczenie można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

 W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Rynek 6, pok.9,
tel  +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. 
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Godziny przyjmowania klientów:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 16:00 przerwa 12:15: 13:00

Uwagi:
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. Warunkiem jednak jest, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewidywała możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi  :

 • Kościół Katolicki;
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski;
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany;
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;
 • Kościół Chrześcijan Baptystów;
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;
 • Kościół Polskokatolicki;
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów;
 • Kościół Zielonoświątkowy.


Opłaty:
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł 

Bank Spółdzielczy Kłodzko Oddz. Duszniki-Zdrój
60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
Kod SWIFT banku: S.W.I.F.T.COD POLUPLPR PL

Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do wystawienia zaświadczenia do ślubu konkordatowego. 
Jeżeli ślub odbędzie się poza Dusznikami, do kompletu dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli akty urodzeń narzeczonych  (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC we Wrocławiu zaświadczenie wydawane jest od razu. Jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym USC, zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

W celu skrócenia terminu oczekiwania na wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego można powiadomić USC w Dusznikach-Zdrojuu drogą mailową na adres usc@duszniki.pl o planowanej wizycie w celu pobrania zaświadczenia, podając swoje dane : imiona, nazwiska, numery Pesel oraz wskazując aktualny stan cywilny. W temacie wiadomości należy podać : dane do zaświadczenia do ślubu konkordatowego.

Tryb odwoławczy:

 Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

- art.1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj.Dz.U. z 2017r., poz.682 ze zm.),
ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2016r., poz.2064 ze zm.)
- art. 10 konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r (Dz. U. 1998 Nr 51 poz. 318)

 

Wymagane dokumenty

 

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu

2.  Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa

3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Duszniki-Zdrój wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich wprowadzenia do rejestru stanu cywilnego. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo wyznaniowe  w Polsce jest obowiązany przedstawić:

 1. dokument stwierdzający tożsamość
 2. odpis aktu urodzenia,
 3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 4. dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego  składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:25.02.2009 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szewczyk
Data aktualizacji:05.03.2020 11:19