ZARZĄDZENIE NR 95/2009

BURMISTRZA DUSZNIK ZDROJU

z dnia 31 grudnia 2009r.

 

 

 

w sprawie :           zasad korzystania z będącego własnością gminy Duszniki Zdrój samochodu do przewozu pasażerów,  typu Volkswagen Bus, przekazanego do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju.

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. Nr 142  z 2001r., nr 146, poz. 1591 ze zm.), Burmistrz Dusznik Zdroju zarządza, co następuje:

 

                                                                                              §1.

                                                               Zasady korzystania z pojazdu

 

 1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z samochodu marki Volkswagen, typ Bus, nr rej. DKL 44VX jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju (dalej w skrócie: OPS), w ramach działalności statutowej OPS

 

 1. Ze względu na przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ze względu na brak na terenie Dusznik Zdroju ogólnodostępnej działalności gospodarczej polegającej na  świadczeniu usług przewozowych takim osobom, pojazd, poza przewozami o których mowa w ustępie 3 może być wykorzystywany także do odpłatnych przewozów osób niepełnosprawnych nie będących pod opieką OPS.

 

 1. Ponadto przeznaczeniem pojazdu są przewozy:

 

1) inne przewozy wykonywane na potrzeby gminy Duszniki Zdrój, w tym dowóz dzieci szkolnych,

 

2) przewozy zorganizowanych grup – członków stowarzyszeń działających na terenie gminy Duszniki Zdrój, w związku z  udzieleniem przez gminę, w ten sposób, wsparcia w ich działalności, mającej związek ze wsparciem inicjatyw lokalnych i  promocją Dusznik Zdroju; w szczególności dotyczy to wyjazdów na imprezy kulturalne, zawody sportowe, zjazdy stowarzyszeń, klubów sportowych i inne.

 

 

 

                                                                                              § 2

                                                                         Dysponowanie pojazdem

 

 1. Dyspozycje dotyczące korzystania z pojazdu  wydaje Dyrektor OPS, w ramach przewozów określonych w § 1 ustęp 1 i 2 samodzielnie, a w odniesieniu do przewozów w ramach przewozów określonych w § 1 ustęp 3 - w uzgodnieniu z Burmistrzem.
 2. OPS prowadzi rejestr zgłaszanych potrzeb na przewozy.

 

                              

 

                                                                                              § 3

                                               Odpłatność za przewozy osób niepełnosprawnych

                                                    wykonywane na zlecenie takich osób.

 

 1. Opłaty za przewóz nie ponoszą  osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego,  o którym mowa w art. 8 ustęp 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008, nr 115, poz. 728, ze zm. ), zwanego dalej kryterium dochodowym (przewóz nieodpłatny).

 

 1. Ustala się stawkę opłaty za 1 km przewozu w wysokości 0,29 zł. brutto.

 

 1. Opłata dotyczy całej trasy przejazdu pojazdu do celu podróży (wraz z trasą powrotną pojazdu).

 

 1. Osoby niepełnosprawne ponoszą opłatę za przewóz wg ilości kilometrów trasy przewozu, przyjętej zgodnie z postanowieniem ustępu 3, oraz z uwzględnieniem kryterium dochodowego,, wyliczaną w sposób następujący:

 

1) opłatę wyliczoną według pełnej stawki opłaty ponoszą osoby niepełnosprawne, których dochód przekracza 200% kryterium dochodowego (opłata pełna),

2)  opłatę wyliczoną według ½ stawki opłaty ponoszą osoby niepełnosprawne, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale nie przekracza 200 % tego kryterium (50% opłaty).

 

 1. Przewóz wykonywany jest na podstawie wniosku osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna  i  pisemnej umowy - zlecenia udzielonego OPS i podpisanego przez tę osobę lub jej opiekuna. W treści zlecenia zawiera się kalkulację i wysokość opłaty naliczanej przez OPS.

 

 1. Opłata powinna być wniesiona na rzecz OPS przed rozpoczęciem przewozu, poprzez jej uiszczenie przelewem na konto bankowe OPS lub w kasie OPS.

 

 

                                                                                                § 4.

                                                     Rozliczenia za przewozy na rzecz gminy

 

 1. Przewozy na rzecz szkół, o których mowa w § 1 ustęp 3 punkt 1, są realizowane na podstawie kalkulacji kosztów uzgodnionej z Urzędem Miejskim w Dusznikach Zdroju i są zwracane OPS w terminie 7 dni  po przedłożeniu przez OPS noty obciążeniowej za przewozy wykonane w miesiącu poprzednim.
 2. Przewozy na rzecz stowarzyszeń i klubów, o których mowa w § 1 ustęp 3 punkt 2, są realizowane na podstawie  opłaty wg stawki opłaty ustalonej w § 3 ustęp 2 oraz wg wyliczenia długości trasy przewozu określonej jak w § 1 ustęp 3 niniejszego zarządzenia i są zwracane OPS w terminie 7 dni  po przedłożeniu przez OPS noty obciążeniowej za  wykonane przewozy .

 

 

                                                                                                 § 5

                                                                              Przepisy końcowe

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi OPS w Dusznikach Zdroju.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                              UZASADNIENIE

 

Zarządzenie wydawane jest w ramach uprawnień i kompetencji Burmistrza jako organu wykonawczego gminy w odniesieniu do gospodarowania będącym własnością gminy mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym).

 

Jest aktem kierownictwa wewnętrznego skierowanym do podległej Burmistrzowi jednostki organizacyjnej gminy, jaką jest OPS w Dusznikach Zdroju.

 

Zarządzenie ustala zasady rozliczeń przewozów realizowanych poza działaniami statutowymi OPS, w szczególności na potrzeby szkół oraz w innych uzasadnionych przypadkach, w tym na rzecz stowarzyszeń i osób niepełnosprawnych, które nie korzystają z innych świadczeń OPS, jednak zwracają się do OPS o zorganizowanie im przewozu pojazdem będącym własnością                             gminy i przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

W przypadku realizacji zleceń na przewozy osób niepełnosprawnych, zarządzenie ustala stawkę opłaty, ale nie jest jednak samoistną podstawą wnoszenia, czy też naliczania opłat – opłatę tę wylicza się na podstawie umowy -  zlecenia zawartej z danym zleceniodawcą.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z będącego własnością gminy Duszniki Zdrój samochodu do przewozu pasażerów, typu Volkswagen Bus, przekazanego do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:05.01.2010 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:05.01.2010 15:00