Zawarcie Małżeństwa – ślub za granicą

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą  kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński.

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 6 , pok.9
tel.+48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego -  zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe – możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. 
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat

Godziny przyjmowania klientów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00 , przerwa 12:15-13:00

Uwagi:
Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  powinna przede wszystkim zwrócić się do  urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości  celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski. 

Opłaty:

  • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł. 

Bank Spółdzielczy Kłodzko Oddz. Duszniki-Zdrój
60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
Kod SWIFT banku: S.W.I.F.T.COD POLUPLPR PL

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Dusznikach-Zdroju oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016r., poz.2064 ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  jest obowiązana:

  1. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego
  2. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
  3. jeżeli nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego  lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
  4. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  5. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
  6. podać dane przyszłego małżonka: nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwisko rodowe

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawarcie Małżeństwa – ślub za granicą
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:25.02.2009 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szewczyk
Data aktualizacji:05.03.2020 11:04