ZARZĄDZENIE NR 85/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 30.11.2009r.


w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się

o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/177/2001 Rady Miejskiej Duszniki Zdrój z dnia 30.05.2001 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta w Duszniki Zdrój do podejmowania uchwał z zakresu oświaty i wychowania przypisanych innymi ustawami organowi prowadzącemu szkoły i przedszkola w zakresie powoływania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Bożeny Kowalczyk nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach-Zdroju, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:


  1. Anna Witkowska - Przewodniczący,

  2. Marzena Stepnowska – dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach-Zdroju,

  3. Edyta Sobala – członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  4. Antonina Matyszczuk - członek, ekspert z listy ekspertów,

  5. Iwona Lemiesz – członek, ekspert z listy ekspertów.


§ 2

Tryb i zasady pracy Komisji Kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego określa Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., nr 97, poz.674 ze zm.) oraz Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. nr 260, poz. 2593, ze zm.)


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 85/2009 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Z DNIA 30.11.2009r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:03.12.2009 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:03.12.2009 12:31