Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Dowolny Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia.

2. Jeśli dokument podlega opłacie skarbowej - należy załączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

 Opłata skarbowa

- wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł
- wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł
- wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym - 22 zł

- wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2018, poz.1044) 

Wpłatę należy dokonać na nr konta Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

              60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

W Banku Spółdzielczym obok Urzędu lub przelewem.
Oryginał dowodu wpłaty należy dostarczyć do USC wraz z wnioskiem.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U.z 2018, poz.2224)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 225),

ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2018, poz.1044).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Dusznikach-Zdroju, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

INNE INFORMACJE

Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:

- skrócony

- zupełny

- skrócony na druku wielojęzycznym

Osobą uprawnioną do uzyskania odpisu aktu lub zaświadczenia jest:

- osoba, której akt dotyczy

- jej wstępni - rodzice, dziadkowie

- jej zstępni – dzieci, wnuki

- jej rodzeństwo

- współmałżonek

Odpisy i zaświadczenie wydaje się również na wniosek:

- sądu

- organu państwowego

- innych osób, które udokumentują  interes prawny

- osoby posiadającej pełnomocnictwo

Odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego

 

Odpisy aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

W przypadku wydrukowania takiego odpisu, traci on walor dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej. Nie można posługiwać się (wprowadzać do obrotu prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem graficznym tego dokumentu. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na skrzynkę na platformie ePUAP.

Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej. 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:25.02.2009 15:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szewczyk
Data aktualizacji:27.02.2020 12:54