nabór na wolne stanowisko pracy ds. promocji miasta

URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU

Rynek 6, 57- 34 0 Duszniki-Zdrój

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko ds. promocji miasta

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Co najmniej wykształcenie średnie
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy:
    - o samorządzie gminnym
    - o pracownikach samorządowych
 2. biegła znajomość obsługi komputera i pakietu Office
 3. dobra znajomość j. angielskiego lub niemieckiego,
 4. znajomość historii miasta i atrakcji turystycznych,
 5. umiejętność organizowania pracy własnej,
 6. obsługa programów do grafiki rastrowej i wektorowej,
 7. umiejętność przygotowywania grafik do druku,
 8. wykonywanie projektów graficznych,
 9. tworzenie witryn www,
 10. zarządzanie bazami danych,
 11. administrowanie witrynami www i kontami e-mail,
 12. obsługa urządzeń biurowych,
 13. umiejętność składu gazety i łamania tekstu według specyfikacji drukarni.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. inicjowanie i realizacja wszelkich form informacyjnych i reklamowych służących promocji i rozwojowi Gminy,
 2. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie promocji i turystyki,
 3. redagowanie informacji własnych dla środków publicznego przekazu,
 4. planowanie własnych akcji promocyjnych i reklamowych Gminy,
 5. organizowanie i przygotowywanie udziału Gminy w obcych wydarzeniach promocyjnych typu targi, wystawy, prezentacje,
 6. ogłaszanie naboru ofert na wykonanie własnych wydawnictw i gadżetów promocyjnych Gminy oraz przygotowywanie wszystkich niezbędnych materiałów tekstowych i zdjęciowych,
 7. przygotowywanie rocznych planów promocyjnych,
 8. dystrybucja materiałów wydawniczych,
 9. składanie do druku i przygotowanie miejskich wydawnictw prasowych,
 10. przygotowanie i rozsyłanie Newslettera,
 11. prowadzenie strony internetowej miasta oraz profilu Dusznik Zdroju na portalach społecznościowych,
 12. udzielanie rzetelnej, bezstronnej i kompetentnej informacji turystycznej skierowanej do gości i kuracjuszy przebywających w Dusznikach Zdroju,
 13. ścisła współpraca z punktami informacji turystycznej i gestorami bazy noclegowej oraz innymi podmiotami związanymi z szeroko rozumianą turystyką,
 14. dokładna znajomość, zbieranie i rozpowszechnianie informacji i materiałów na temat obiektów muzealnych, historycznych, przyrodniczych oraz obowiązkowa znajomość historii miasta,
 15. przyjmowanie, rozpowszechnianie i eksponowanie bezpłatnie materiałów promocyjnych miasta oraz przedsiębiorców działających w branży turystycznej na terenie Dusznik Zdroju.

 

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca w Urzędzie Miejskim, na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.

W przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

 

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 5%;

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz.  926 z p.zm.),
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem, jeżeli ubiegający się o zatrudnienie w urzędzie zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014, poz. 1202),
 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 listopada 2017 r do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój, Rynek 6 (Biuro Obsługi Klienta parter) lub pocztą na adres:

Urząd Miejski

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  ds. promocji miasta”

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju
 Rynek 6  (pok. 6) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.duszniki.pl.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.duszniki.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, piętro I.              

                 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:nabór na wolne stanowisko pracy ds. promocji miasta
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Agnieszka Możdżan-Karmazyn
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2017 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż