OGŁASZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO Referent w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych , świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

  Referent w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych , świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego

w wymiarze 1 etat

 

I. Nazwa i adres jednostki:   Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dusznikach-Zdroju

                                                 Ul. Słowackiego 16,   57-340 Duszniki-Zdrój

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego na które odbywa się nabór :

1. Nazwa stanowiska : referent;

2. Wymiar czasu pracy : 1 etat – 40 godzin tygodniowo.

 

III. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie lub wyższe

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3) nieposzlakowana opinia,

4) obywatelstwo polskie,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) niekaralność za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,  

7) staż pracy w OPS ( minimum 6 m-cy)


IV.  Wymagania dodatkowe: 
1) znajomość obsługi programów komputerowych w tym mile widziana znajomość obsługi epuap, Empatia, programu Sygnity do obsługi świadczeń

2) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ze zm.  Kodeks postępowania administracyjnego

-  ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 7 września 2007 ze zm o pomocy osobom uprawniony do alimentów,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r ze zm. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- ustawy – karta Dużej Rodziny

,

3) komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne,

4) samodzielność, własna inicjatywa, umiejętność pracy pod presją czasu,

5) umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres,

6) rzetelność i wysokie poczucie odpowiedzialności,

 

 V. Główne obowiązki :
1) przyjmowanie weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji sprawie o przyznanie świadczeń,

2) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń

3) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień

4) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami, komornikami, organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji, niezbędnej do przyznawania świadczeń

5)przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

6) prowadzenie postępowania w sprawie ustalania nienależnie pobranych świadczeń,

7) tworzenie , bieżąca aktualizacja wykazów, informacji, rejestrów, sporządzanie sprawozdań,

 VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia:

1) CV i list motywacyjny,
2)   kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
3)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych,
4)   oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )

6)oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Miejsce i termin składania ofert :

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi : 

imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji , numerem telefonu kontaktowego

oraz  z dopiskiem : „Nabór na stanowisko referenta OPS w Dusznikach-Zdroju”.

Oferty należy składać w biurze OPS

-  w godzinach od 7.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia :

29 sierpnia  2017 r. do godziny 12ºº.

 Oferty, które wpłyną  po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone nie będą zwracane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych z wyłączeniem osób, których   oferty zostaną z przyczyn formalnych odrzucone.

Dyrektor OPS zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na tablicy informacyjnej w OPS w Dusznikach-Zdroju. 


Dyrektor OPS

w Dusznikach-Zdroju

Elżbieta Paluch

   tel. 74 8669133

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁASZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO Referent w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych , świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Agnieszka Możdżan-Karmazyn
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2017 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż