Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  27/2017

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 16 marca  2017 r.

 

BURMISTRZ  MIASTA  DUSZNIKI-ZDRÓJ
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Tematyka zadań  publicznych wraz z przeznaczonymi na ich realizację funduszami:

  1. Organizacja kolonii profilaktyczno-edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, oraz wykluczeniem społecznym, łącznie z dowozem do  miejsca wypoczynku i z powrotem do miejsca zamieszkania – 12.000,00 zł
  2. Organizacja festynów, pikników, Dzień  Dziecka, zajęcia połączone z programem  edukacyjno-rekreacyjnym, przeznaczonym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  – 6.000,00 zł
  3. Organizacja wypoczynku i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, podczas zorganizowanych form wypoczynku w miejscu zamieszkania – 7.000,00 zł
  4. Organizacja różnorodnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z zastosowaniem strategii profilaktycznej (rozgrywki we wszystkich dziedzinach sportowych, konkursy, turnieje i inne) – 40.000,00 zł

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, których działalność statutowa jest związana z tematem zlecanego zadania.

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożone prawidłowo wypełnionego formularza wg wzoru określonego rozporządzeniem MRP i PS z dnia 17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 19.08.2016 r. poz. 1300) wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Biuro Obsługi Klienta  ul. Rynek 6,  57-340 Duszniki-Zdrój

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2017 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja zakończy się przed upływem 31 grudnia 2017 roku.

Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia powinno zawierać: 

  1. Aktualne dane: odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących: 
  2. Statut 
  3. Składane kserokopie dokumentów muszą być uwierzytelnione przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Oferty   niekompletne,   nieprawidłowo   wypełnione   bądź  złożone  po  terminie  nie będą rozpatrywane. 
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nastąpi  11 maja 2017 r.

 Wyniki zostaną przedstawione na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dodatkowych informacji udziela w godzinach pracy urzędu  Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych  pod nr tel. 74 869-76-77

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój
Piotr Lewandowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:21.04.2017 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:21.04.2017 09:20