OGŁOSZENIE O SESJI
Dnia 28 marca 2017 r. (wtorek)
o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta
w Dusznikach-Zdroju 
(s. nr 17/II piętro), Rynek 6 odbędzie się

XXXIII SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W DUSZNIKACH-ZDROJU

Porządek obrad XXXIII sesji:


 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Roczne sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. 
 5. Sprawozdanie z działalności MOKiS za rok 2016 z uwzględnieniem podsumowania Mistrzostw Europy w Biathlonie w styczniu 2017 r. 
 6. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg i chodników w mieście w sezonie zimowym 2016/2017.
 7. Projekty inwestycyjne w mieście – podsumowanie realizacji za 2016 rok oraz stopień zaawansowania planowanych inwestycji na na rok 2017 i sposób ich finansowania.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
b) zmiany uchwały nr XXXII/179/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obwiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój;
c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Duszniki-Zdrój w 2017 roku;
d) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój;
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4; 
f) przejęcia od Województwa Dolnośląskiego letniego i zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 389 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój;
g) likwidacji Straży Miejskiej w Dusznikach-Zdroju;
h) zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju;
i)  zmiany uchwały nr XLVI/240/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki-Zdrój PRM (zmiana § 59 uchwały);
j)zmiany uchwały nr XLVI/240/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki-Zdrój PRM (zmiana § 93 uchwały);
k) uznania skargi za zasadną;
l) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2017.
 9.       Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami
 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. 
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.


                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                             w Dusznikach-Zdroju
                                                                                                                            /-/ Andrzej Rymarczyk

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, która odbędzie się dnia 28 marca 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:23.03.2017 07:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:23.03.2017 07:57