Nabór na stanowisko Referent Księgowy

Dyrektor

 Przedszkola  w Dusznikach-Zdroju

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

  Referent Księgowy

w wymiarze 1/4 etatu

 

I. Nazwa i adres jednostki:   Przedszkole w Dusznikach-Zdroju

                                                 ul. Krakowska 3, 57-340 Duszniki-Zdrój

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego na które odbywa się nabór :

1. Nazwa stanowiska : referent księgowy ;

2. Wymiar czasu pracy : 1/4 etatu – 10 godzin tygodniowo.

 

III. Wymagania niezbędne:

1) spełnienie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych :
a/ ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych,
b/ ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letnią praktyki  w księgowości,

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3) nieposzlakowana opinia,

4) obywatelstwo polskie,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) niekaralność za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,  

7) preferowane doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.
4.  Wymagania dodatkowe: 
1) znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo-księgowych, płacowych, obsługujących  jednostki sektora finansów publicznych np. Program Bestia,   Płatnik, VULCAN

2) znajomość ustawy o systemie oświaty,

3) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

4) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

5) znajomość przepisów podatkowych,

6) znajomość przepisów płacowych,

7)  znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych,

8) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

9) znajomość ustawy o finansach publicznych,

10)  znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń z zakresu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

11) znajomość ustawy Kodeks pracy.

12) komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne,

13) samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia,

14) umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres,

  1. rzetelność i wysokie poczucie odpowiedzialności,

 

 5. Główne obowiązki :
1) pomoc w prowadzeniu  rachunkowości Przedszkola,
 2) kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych ( faktur,
        rachunków, innych dokumentów księgowych) zgodnie z przyjętymi zasadami
        rachunkowości  określonych przez głównego księgowego
  3)   zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie,
4) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacji,

5) prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu i sporządzanie jednolitego pliku kontrolnego,

6) należyte przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych,

7)prowadzenie dokumentacji druków ścisłego zarachowania,

8)sporządzanie przelewów i wystawianie czeków gotówkowych,

9)właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów, do wysokości pogotowia kasowego,                            

10)dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione, przejrzane                           pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym   oraz zatwierdzone do wypłaty,

11)przygotowywanie czeków gotówkowych,

12)dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych                 na określone potrzeby lub wydatki bieżące,

13)odprowadzanie przyjętych sum do banku w czasie określonym instrukcją kasową,

14)sporządzanie raportów kasowych ujmujących wszystkie wpływy i wypłaty

15)naliczanie odpłatności za przedszkole,

16)egzekwowanie od rodziców wpłat za przedszkole w określonej i zatwierdzonej wysokości.

17)wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora placówki należą do kompetencji referenta księgowego,

 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia:

1) CV i list motywacyjny,
2)   kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
3)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych,
4)   oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko  wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )

6)aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku głównego księgowego.

 7. Miejsce i termin składania ofert :

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi : 

imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji , numerem telefonu kontaktowego

oraz  z dopiskiem : „Nabór na stanowisko referenta księgowego w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju”.

Oferty należy składać w biurze Dyrektora Przedszkola

-  w godzinach od 7.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia :

29 marca 2017 r. do godziny 12ºº.

 Oferty, które wpłyną  po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone nie będą zwracane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych z wyłączeniem osób, których   oferty zostaną z przyczyn formalnych odrzucone.

Dyrektor Przedszkola zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju. 
Dyrektor Przedszkola w Dusznikach-Zdroju

Violetta Żurek        tel. 74 8669377

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko Referent Księgowy
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Agnieszka Możdżan-Karmazyn
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2017 07:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż