Zarządzenie nr 80/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 2 listopada 2009r.
w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych własnymi środkami komunikacji.Na podstawie art. 17 ust 3a oraz art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządzam co następuje:


§ 1


  1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych do szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

  2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie bądź opiekunowie prawni własnymi środkami komunikacji.


§ 2


Zwrot kosztów przejazdu:

  1. do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum przysługuje uczniom niepełnosprawnym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

  2. do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, przysługuje uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

  3. do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przysługuje niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim,

  4. do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, przysługuje dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.


§ 3


Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju (Biuro Obsługi Interesanta – parter Urzędu) wniosku, który stanowi załącznik nr 1.
§ 4


Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów przejazdu uczniów określonych w § 2 oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych jest przedstawienie: orzeczenia o niepełnosprawności ucznia oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


§ 5


Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Duszniki Zdrój, a rodzicem, opiekunem, opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.


§ 6


Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą (placówką oświatową) jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.


§ 7


Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych ustala się na 0,28 zł stawki za kilometr.


§ 8


Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 80/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych własnymi środkami komunikacji.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:03.11.2009 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:03.11.2009 09:10