DZK - Ogłoszenie o naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI.” w celu wspólnej realizacji projektu - UNIEWAŻNIENIE

Duszniki-Zdrój, dnia 15.11.2016r.

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o. unieważnia postępowanie ws. naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI”, w celu wspólnej realizacji projektu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z udzieloną przez Instytucję Zarządzającą odpowiedzią na pytanie dot. konkursu, nie jest możliwe wprowadzenie nowego partnera, który wcześniej nie występował w LPR. Wobec powyższego DZK w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o., mimo że jako jednostka organizacyjna gminy, jest w katalogu beneficjentów, nie może wnioskować o środki, ponieważ w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie zostało to wskazane.

 

 

Duszniki-Zdrój, dnia 04.11.2016r.

 

Ogłoszenie o naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI.” w celu wspólnej realizacji projektu.

 

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o. przygotowując wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI, ogłasza nabór partnerów, w celu realizacji projektu pn. „Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Celem partnerstwa jest współpraca mająca za zadanie poprawę stanu technicznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie miasta Duszniki-Zdrój.

W zakresie zadań przewidzianych dla Partnerów jest zapewnienie środków na realizację przedsięwzięcia w części dotyczącej nieruchomości Partnera, współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej i finansowej oraz współpraca organizacyjna przy prowadzeniu działań remontowych.

 

Wymagania wobec Partnera:

 1. jest wspólnotą mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( tekst. jedn.Dz.U. 2015R, poz.1892),
 2. mieści się w katalogu beneficjentów określonych dla danego działania,
 3. posiada odpowiedni potencjał pozwalający na realizację projektu,
 4. wyrazi zgodę na współpracę z DZK w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o. i zapewni spełnienie wszystkich wymagań określonych w dokumentacji konkursowej.

 

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać:

 1. dane zgłaszającego /nazwa, adres, osoba/y uprawnione do reprezentowania podmiotu, telefon/,
 2. opis proponowanych do realizacji zadań w ramach projektu.

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. pisemne oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych na realizację przedsięwzięcia.

 

Przy wyborze Partnera oceniane będą:

 1. zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 2. proponowane do realizacji zadania w ramach projektu wraz z budżetem tych zadań,
 3. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu,
 4. kompleksowość i komplementarność działań skierowanych do uczestników projektu,
 5. gotowość współpracy z DZK w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o. w trakcie przygotowania projektu.

 

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( tekst. jedn. Dz.U. 2016r, poz. 217) oferty przyjmowane będą do dnia 25 listopad 2016 roku do godz. 15,00

 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie:

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp z o.o.
ul. J. Słowackiego 32A
57-340 Duszniki-Zdrój

O wynikach wyboru składający oferty zostaną  poinformowani pisemnie.

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany zakresu działań przewidzianych dla Partnera projektu,
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla Partnera projektu,
 3. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Partnerstwo będzie realizowane na podstawie umowy partnerskiej opracowanej zgodnie z wytycznymi w zakresie zawierania umów/ porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urząd Miasta Duszniki-Zdrój.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DZK - Ogłoszenie o naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI.” w celu wspólnej realizacji projektu - UNIEWAŻNIENIE
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2016 08:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż