Sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

za okres od 19 czerwca 2009 do 24 sierpnia 2009

 

 

1.        W dniu 19 czerwca 2009r. – zakończenie roku szkolnego 2008/2009. W uroczystych spotkaniach z tej okazji uczestniczyli Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz. Wręczone zostały nagrody Burmistrza oraz dyplomy (wyróżnienia) dla najlepszych uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum. W szkole podstawowej wszyscy uczniowie uzyskali promocję do kas następnych oraz gimnazjum.

2.        W dniu 23 czerwca 2009r. we Wrocławiu uczestniczyłem w Zebraniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

3.        W dniu 24 czerwca 2009r. brałem udział w Sesji Rady Powiatu w Kłodzku w związku
z obchodami 550 rocznicy Hrabstwa Kłodzkiego.

4.        W dniu 25 czerwca br. uczestniczyłem w otwarciu I Międzynarodowej Wystawy Kolekcjonerskiej. Wystawa w dniach 25-28 czerwca 2009 zorganizowana w Dworku Chopina cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz gości przyjezdnych do naszego miasta.

5.        W dniu 27 czerwca 2009r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w:

a)        ogólnopolskiej Spartakiadzie Dawców Krwi, która odbyła się na Jamrozowej Polanie,

b)        Jarmarku św. Piotra i Pawła,

c)        Uroczystej Akademii z okazji 35 rocznicy powstania Kolejowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Kłodzku,

d)        Wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie (50) dla państwa Reginy
i Tadeusza Jabłońskich.

6.        W dniu 27 czerwca br. Z-ca Burmistrza uczestniczył w naradzie Powiatowego Sztabu Kryzysowego z udziałem Wojewody Dolnośląskiego i Starosty Kłodzkiego
w związku z podtopieniami i powodzią w wielu miejscowościach Powiatu Kłodzkiego. Intensywne opady deszczu i burze miały miejsce w godzinach wieczornych i nocnych w dniu 26 czerwca br. Na terenie gminy nie wystąpiły zdarzenia „zalania”, oprócz zagrożenia  Świerczewskiego 27-31 oraz zatkanego przepustu na Podgórzu (interweniowała nasza jednostka OSP).

7.        W dniu 29 czerwca br. w Jeleniej Górze podpisałem umowę dot. partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Promocja Dolnośląskich Uzdrowisk”.

        Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności oferty dolnośląskich             uzdrowisk poprzez przeprowadzenie działań promocyjnych. Strony uzgodniły, że cel      nadrzędny projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

§  Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących dolnośląski potencjał uzdrowiskowy;

§  Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnych miejscowości uzdrowiskowych;

§     Tworzenie i udoskonalanie systemów identyfikacji wizualnej na terenie miejscowości uzdrowiskowych;

§  Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje), w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń.

8.        W związku z opracowanym planem zagospodarowania przestrzennego odbyła się
w dniu 2 lipca br. w Urzędzie Miasta narada robocza z mieszkańcami Zieleńca (ponad 30 osób). Wnioski i uwagi do projektu planu do 31.07.2009. Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 13.08.2009r.

9.        W dniu 9 lipca 2009r. we Wrocławiu uczestniczyłem w Konferencji
dot. infrastruktury drogowej i kolejowej na Dolnym Śląsku.

10.     W dniu 10 lipca br. uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, obrady Zarządu dotyczyły promocji.

11.     W dniu 16 lipca br.  spotkałem się z Prezesem Sanatoriów Dolnośląskich Jerzym Więckiem (rozebranie pralni dawnego Sanatorium PKP).

12.     W dniu 17 lipca br. spotkałem się z przedstawicielami TV Projekt oraz Panem Andrzejem Merkurem w celu omówienia ewentualnego filmu Chopin 2010.

13.     W dniu 24 lipca br. w Kłodzku podczas uroczystości związanych z „Dniem Policji” podpisałem „Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Policją a Strażą Miejską w Dusznikach Zdroju. Współpraca ta w szczególności polegać będzie na:

a)        koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży miejskiej
z uwzględnieniem zagrożeń następujących na danym terenie,

b)        prowadzeniu wspólnych działań porządkowych, mających na celu zapewnienie imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i innych, odbywających się w miejscach publicznych,

c)        wymiana informacji o zagrożeniach, występujących na określonym terenie- działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego,

d)        organizowaniu stałych dochodowych odpraw z udziałem policji i Straży Miejskiej,

e)        prowadzenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń,

f)         wymiana informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

14.     W dniu 22 lipca br. w celu realizacji projektu pod nazwą „Ujęcie szczaw geotermalnych w Dusznikach Zdroju podpisałem porozumienie zawarte pomiędzy gminą miejską Duszniki Zdrój a Zespołem Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z/s w Polanicy Zdroju. Podejmowane będą wspólne i w ramach obustronnych uzgodnień działania na rzecz zbadania i eksploatacji źródeł wód termalnych z otworu GT-1.

15.     W dniach 25-26 lipca br. uczestniczyłem w Święcie Papieru, organizowane przez Muzeum Papiernictwa

16.     W dniu 3 sierpnia br. w Urzędzie Miasta spotkałem się z Dyrektorem oraz Z-cą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z rynkiem pracy, bezrobociem oraz lokalizacją nowej siedziby PUP na terenie gminy Duszniki Zdrój.

17.     W dniu 3 sierpnia br. uczestniczyłem w otwarciu wystawy „Posta, poszta, poczta- 450 lat Poczty Polskiej” w Muzeum Papierni. Ekspozycja podzielona została na dwie części, historyczną i artystyczną. Pierwsza zawiera archiwalne dokumenty, mapy pocztowe oraz fotografie. Druga - dorobek emisyjny Poczty Polskiej. Wystawę można oglądać do 3 października br.

18.   3 sierpnia br. spotkałem się z Panem Rakiem z firmy Polska Izba Handlu Zagranicznego, rozmowy dotyczyły współpracy w ramach priorytetu V „Dobre rządzenie”- działania wzmacniające potencjał administracji samorządowej (06.07.2009 podpisano List intencyjny dotyczący współpracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

19.   4 sierpnia 2009r. spotkałem się z Zarządem Towarzystwem Miłośników Dusznik Zdroju w celu omówienia spraw bieżących (comiesięczne spotkania w pierwszą środę miesiąca).

20.     4 sierpnia br. spotkałem się z przedstawicielem Philips Lighting Poland S.A. Panem Januszem Stańczykiem celem uatrakcyjnienia oświetlenia miasta w czasie Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego.

21.     W dniu 6 sierpnia br. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu marki KIA CEED dla Posterunku Policji w Dusznikach Zdroju.

22.     Brałem udział w otwarciu i zakończeniu Festiwalu Chopinowskiego 7-15.08.2009r.

23.     W czasie trwania Festiwalu Chopinowskiego przyjąłem delegacje z naszych miast  partnerskich Audun-Le-Tiche, Bad Sulza, Trzcianki, Hoya, Destna. 

24.     W dniu 9 sierpnia br. uczestniczyłem w bardzo udanym wydarzeniu „Przebojowe Lato z Radiem ZET i Tygodnikiem Gala”.

25.     W dniu 13 sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dot. Planu Zagospodarowania przestrzennego Zieleńca.

26.     W dniu 15 sierpnia br. uczestniczyłem w  uroczystościach ogłoszenia Matki Boskiej Wambierzyckiej Królowej Rodzin  Patronką Ziemi Kłodzkiej

27.     W dniach od 17 do 21 sierpnia br. przebywałem na urlopie wypoczynkowym.

 

Wydane zarządzenia:

 

1.        Zarządzenie nr 49/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym
w Dusznikach Zdroju”.

2.        Zarządzenie nr 50/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży lokali mieszkalnych.

3.        Zarządzenie nr 51/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój.

4.        Zarządzenie nr 52/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2009.

5.        Zarządzenie nr 53/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.

6.        Zarządzenie nr 54/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2009.

7.        Zarządzenie nr 55/2009 z dnia 03 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

8.        Zarządzenie nr 56/2009 z dnia 08 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

9.        Zarządzenie nr 57/2009 z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

10.     Zarządzenie nr 58/2009 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zobowiązania dyrektorów szkół i placówek oświatowych do sporządzenia i aktualizacji wykazu emerytów
i rencistów, którzy na emeryturę lub rentę przeszli z placówek oświatowych Gminy Duszniki-Zdrój.

11.     Zarządzenie nr 59/2009 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków w budżecie miasta na rok 2009.

12.     Zarządzenie nr 60/2009 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

13.     Zarządzenie nr 61/2009 z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie ustalania minimalnych norm wytwarzania odpadów komunalnych w umowach zawieranych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdrój.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój za okres od 19 czerwca do 24 sierpnia 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:26.08.2009 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:26.08.2009 15:15