ZARZĄDZENIE NR 61 /2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK ZDROJU

z dnia 24 sierpnia 2009r.


w sprawie : ustalania minimalnych norm wytwarzania odpadów komunalnych w umowach zawieranych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju.


Na podstawie art. 9 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 2 pkt 2 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., nr 146, poz. 1591 ze zm), Burmistrz Dusznik Zdroju zarządza, co następuje:


§1


Ustala się minimalne normy wytwarzania odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, w gospodarstwach domowych oraz wytwarzanych przez innych wytwórców odpadów, w ciągu roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2.


  1. Zobowiązuje się Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju, działający jako gminna jednostka organizacyjna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, do stosowania w zawieranych umowach cywilnoprawnych do normatywów określonych w niniejszym zarządzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2.

  2. W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych stanem faktycznym, dopuszcza się przyjęcie norm niższych.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 61/2009

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 24 sierpnia 2009

NORMATYWY WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI ZDRÓJ

1. W celu ustalenia jednolitych normatywów rozliczeń za wywóz odpadów stałych, pomiędzy gminnymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami uprawnionymi, a każdym właścicielem nieruchomości, ustala się jednolity normatyw w ilości rocznej:1

Dla lokali mieszkalnych

1,7 m3/osobę

2

Dla przedsiębiorstw których miejscem wykonywania działalności lub siedzibą jest lokal mieszkalny

2,5 m3/osobę prowadzącą działalność

(1,7 m3/osobę wynikający z zamieszkiwania

+ 0,8 m3/osobę)

3

Dla banków

6,0 m3/osobę zatrudnioną

4

Dla biur

3,6 m3/osobę zatrudnioną

5

Dla kwater hotelowych / prywatnych noclegowych

1,1 m3/miejsce noclegowe

6

Dla domów wczasowych

1,3 m3/miejsce noclegowe

7

Dla sanatoriów

1,3 m3/miejsce noclegowe

8

Dla ośrodków wczasowych

1,3 m3/miejsce noclegowe

9

Dla ośrodków wypoczynkowo-leczniczych

1,3 m3/miejsce noclegowe

10

Dla szkół, przedszkoli i żłobków

0,3 m3/dziecko

11

Dla barów, pizzerii, smażalni, restauracji, kawiarni i klubów z gastronomią

Do 50 m2 pow. uż. - 36 m3 51 - 100 m2pow. uż. - 46 m3 101 - 150 m2pow. uż. - 56 m3 151-200 m2pow. uż. - 66 m3

Od 201 m2pow. uż. - 71 m3

12

Dla nie ogólnodostępnych jadłodajni zakładowych, jadłodajni sanatoryjnych, jadłodajni domów wczasowych, jadłodajni ośrodków wczasowo-sanatoryjnych

Do 50 miejsc noclegowych - 15 m3

51-100-22,5 m3

Od 101-30 m3

13

Dla kawiarni i klubów bez gastronomi

15,0 m3

14

Dla sklepów spożywczych

0,5 m3/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 20,0 m3

15

Dla sklepów warzywniczo-owocowych

0,5 m3/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 24,0 m3

16

Dla kiosków warzywnych

20 m3

17

Dla kiosków, obiektów wolno stojących handlowo usługowych

13 m3

18

Dla aptek

0,3 m3/m2 p. uż.

19

Dla sklepów przemysłowych/wielobranżowych (szkło, drogeria, kosmetyki, prasa)

13 m3

20

Dla innych sklepów przemysłowych/wielobranżowych

9m3

21

Dla butików sklepów odzieżowych

6m3

22

Dla zakładów krawieckich, szewskich, fotograficznych

6m3

23

Dla targowisk

72 m3

24

Dla parkingów

13 m3

25

Dla usług branży motoryzacyjnej

20 m3

26

Dla kwiaciarni

13 m3

27

Dla zakładów fryzjerskich, salonów kosmetycznych

13 m3

28

Dla ogródków działkowych (sezon, od 1 marca do 31 października każdego roku)

1,0 m3/działkę/sezon

29

Dla pomieszczeń kulturalno oświatowych

13 m3

30

Dla boisk, hal i innych obiektów sportowych

7m3

31

Dla wyciągów narciarskich (sezon,
od 1 grudnia do 31 marca każdego roku)

4,4 m3/sezon

32

Dla hurtowni spożywczych

0,5 m3/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 20,0 m3

33

Dla hurtowni przemysłowych

0,6 m3/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 25,0 m3

34

Dla usług innych branż

0,3 m3/m2 powierzchni użytkowej

2. Średnią ilość wytwarzanych nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. nr 8 z 2002r., poz. 70).


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 61 /2009 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK ZDROJU z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie : ustalania minimalnych norm wytwarzania odpadów komunalnych w umowach zawieranych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:24.08.2009 08:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:27.08.2009 14:32