UCHWAŁA NR XIX/110/16
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446/ Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka: - nr
52/3 AM-1 obręb Zdrój

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dusznikach-
Zdroju
Andrzej Rymarczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XIX/110/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:09.05.2016 07:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:09.05.2016 07:57