UCHWAŁA NR XVIII/108/16
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.
1515, poz. 1045, poz. 1890 oraz § 50 ust. 3 Statutu Miasta Duszniki Zdrój, po przeprowadzeniu głosowania
tajnego Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej powołanej na XVIII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-
Zdroju z dnia 31 marca 2016 r. stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju został wybrany radny Bolesław Krawczyk.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta oraz na stronach internetowych gminy www. bip.duszniki.pl .

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dusznikach-
Zdroju
Andrzej Rymarczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVIII/108/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:15.04.2016 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:15.04.2016 14:13