Rekrutacja do Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową

na rok szkolny 2016/2017

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Dusznikach-Zdroju.

 

Do Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową przyjmowani będą kandydaci zamieszkali w Dusznikach-Zdroju.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2

Niepełnosprawność kandydata

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Zostały one ustalone przez Radę Miasta Duszniki-Zdrój Uchwałą NR V/25/15  z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z Grupą Żłobkową prowadzonego przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój oraz uchwałą NR XVI/86/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/25/15 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z Grupą Żłobkową prowadzonego przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój.

Kryteria organu prowadzącego brane pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz niezbędne dokumenty do potwierdzenie spełniania tych kryteriów a także liczby punków możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria przestawia poniższa tabela

l.p.

kryteria

Wartość punktowa

1

Dziecko, które ma ustawowe prawo w roku szkolnym, na które przeprowadza się rekrutację do korzystania z wychowania przedszkolnego lub dziecko, które w roku szkolnym, na który przeprowadza się rekrutację, podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

8

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja w Urzędzie Skarbowym w Kłodzku, w tym za pośrednictwem płatnika.

1

3.

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący, zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy

3

4.

Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów zatrudnione jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

2

5.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.

1

6.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin.

1

Kandydaci zamieszkali poza miastem Duszniki-Zdrój będą mogli być przyjęci do Przedszkola Publicznego  w Dusznikach-Zdroju jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  dla dzieci zamieszkałych w Dusznikach-Zdroju przedszkole będzie nadal dysponował wolnymi miejscami.

Poniżej wzory dokumentów:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rekrutacja do Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową na rok szkolny 2016/2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Możdżan-Karmazyn
Data publikacji:19.02.2016 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agnieszka Możdżan-Karmazyn
Data aktualizacji:19.02.2016 14:22