UCHWAŁA NR XVI/87/16
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 28 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego na Jamrozowej
Polanie stanowiącego własność gminy Duszniki-Zdrój.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890), Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwała, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego na Jamrozowej Polanie stanowiącego własność gminy
Duszniki-Zdrój w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się punkty 2 i 3 regulaminu,
2) w punkcie 18 Regulaminu wykreśla się treść "unikając wnoszenia jakichkolwiek zanieczyszczeń", nadając
mu brzmienie "Wejście na obiekt tylko w miejscach wyznaczonych."
3) w punkcie 21 Regulaminu wykreśla się treść "515 159 740 - Obsługa obiektu", nadając mu brzmienie "W
razie zauważenia wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć
poszkodowanemu pomocą oraz w razie potrzeby wezwać pomoc:112 - Centrum Powiadamiania
Ratunkowego; 985 - GOPR."
4) w punkcie 26 Regulaminu wykreśla się fragment o treści "Na własną odpowiedzialność istnieje możliwość
korzystania z tras narciarskich" oraz kropkę po wyrazach "po zmroku", nadając mu treść "Po zmroku
narciarz zobowiązany jest posiadać własne oświetlenie typu lampa czołowa."
W związku z usunięciem powyższych zapisów, odpowiedniej zmianie ulega numeracja Regulaminu.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 26 listopada 2015
r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego na Jamrozowej Polanie stanowiącego
własność gminy Duszniki-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dusznikach-
Zdroju
Andrzej Rymarczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVI/87/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego na Jamrozowej Polanie stanowiącego własność gminy Duszniki-Zdrój.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:04.02.2016 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:04.02.2016 14:27