UCHWAŁA NR XVI/83/16
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890/ RADA MIEJSKA w Dusznikach Zdroju
uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działki:
- nr 170/24 AM-5 obręb Centrum
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dusznikach-
Zdroju
Andrzej Rymarczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVI/83/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:04.02.2016 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:04.02.2016 14:11