OGŁOSZENIE

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór wniosków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych

I. Rodzaj zadania

- organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych.

II. Termin realizacji zadania :

Od dnia 10-02-2016 do dnia 20-12-2016

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 38.000,-

IV. Oferenci : kluby sportowe, stowarzyszenia i inne instytucje działające  w obszarze sportu, kultury, instruktorzy lub osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne.


V. Zasady przyznawania środków finansowych :

1. Złożenie wniosków przez uprawnione podmioty tj.

- organizacje pozarządowe, (stowarzyszenia, fundacje)  kluby sportowe oraz osoby fizyczne

z terenu Gminy Duszniki-Zdrój.

2. Złożenie wniosków, które powinny  zawierać w szczególności :

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, które zapewnią  wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

- informacje na temat sposobu rekrutacji uczestników,

- informację na temat działań profilaktycznych podejmowanych przy organizacji zajęć,3

3. Termin prowadzenia zajęć od dnia 10-02-2016 r. do dnia 20-12-2016 r.

4. Środki finansowe  będą przyznawane na podstawie wyboru oferty i zawartej umowy na wykonanie zadania.

VI. Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać  w biurze podawczym osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres :  Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6,   57-340 Duszniki-Zdrój do dnia 08-02-2016 r.

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 09-02-2016 r.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących realizacji w/w zadania uwzględniane będą w szczególności :

- w przypadku klubów sportowych :  stan organizacyjny podmiotu tj. kadra trenerska, możliwości finansowe podmiotu, liczba członków, sposób zarządzania podmiotem, jakość prowadzonego szkolenia i jego zasięg, systematyczne uczestnictwo w imprezach sportowych, zainteresowanie dzieci i młodzieży udziałem w zajęciach sportowych, znaczenie zadania dla realizowanych w mieście  kierunków i celów,

- w przypadku innych organizacji pozarządowych, osób fizycznych – programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych problemami alkoholowymi  oraz innymi  uzależnieniami.

 

 Przewodniczący  GKRPA

Maria Lis

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór wniosków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:25.01.2016 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:25.01.2016 13:49