ZARZĄDZENIE NR 56/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 8 lipca 2009r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się

                  o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

                

Na podstawie art. z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/177/2001 Rady Miejskiej Duszniki Zdrój z dnia 30.05.2001 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta w Duszniki Zdrój do podejmowania uchwał z zakresu oświaty i wychowania przypisanych innymi ustawami organowi prowadzącemu szkoły i przedszkola w zakresie powoływania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Patrycji Kotarskiej nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum Publicznym w Dusznikach-Zdroju, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 

  1. Anna Podhalicz - Przewodniczący,
  2. Edyta Sobala – członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Urszula Tokarska – Łokić - członek, ekspert z listy ekspertów,
  4. Roman Boos – członek, ekspert z listy ekspertów.

 

§ 2

Tryb i zasady pracy Komisji Kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego określa Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., nr 97, poz.674 ze zm.) oraz Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. nr 260, poz. 2593, ze zm.)

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie nr 56/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:08.07.2009 14:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:08.07.2009 14:16