Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) 

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 367),

 • Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego


Opis


 • Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 • Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój, zwany dalej Rejestrem, prowadzi Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój.

 • Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dusznikach-ZdrojuWymagane dokumenty


Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój dokonuje wpisu do Rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do Rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,

 • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,

 • oświadczenia o spełnieniu warunków lokalowych,

 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,

 • w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL,

 • informację o liczbie miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.


Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do Rejestru. W celu sprawdzenia zgodności ww. danych Burmistrz może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.


Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z kompletem załączników można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6 (Ratusz, parter Urzędu).


Termin i sposób załatwienia sprawy

Burmistrz Miasta dokonuje wpisu, bądź odmawia wpisu do Rejestru.
Odmowa wpisu do Rejestru następuje, w przypadku gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.


Wpis lub odmowa wpisu do Rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z niezbędnymi załącznikami.


Zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru wydawane jest osobiście wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju w pokoju nr 6 (I piętro) lub dostarczane jest wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika. 


Decyzja o odmowie wpisu do Rejestru dostarczana jest wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika. 


Tryb odwoławczy
 

Od decyzji o odmowie wpisu do Rejestru przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój. 


Inne informacje
 

Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. 


Burmistrz Miasta Duszninki-Zdrój dokonuje wykreślenia z Rejestru w przypadku: 

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie,

 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.Dane z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 t.j.) oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782 t.j.).


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje i dokumenty
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:17.04.2015 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:18.06.2015 08:49