ZARZĄDZENIE NR  44/2009

BURMISTRZA DUSZNIK ZDROJU

z dnia 1 czerwca 2009r.

 

w sprawie :     pobierania jednorazowych opłat za wynajem powierzchni wystawienniczej na nieruchomościach będących własnością Gminy Duszniki Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., nr 146, poz. 1591 ze zm), Burmistrz Dusznik-Zdroju zarządza, co następuje:

 

§1.

 

  1. Ustala się jednorazową opłatę za wynajem powierzchni wystawienniczej na nieruchomościach będących własnością gminy Duszniki-Zdrój  w wysokości 25 zł brutto za 1 m2.

 

  1. Opłata dotyczy udostępniania powierzchni wystawienniczej, wynajmowanej na okres nie dłuższy niż 2 dni, podczas organizowanych imprez plenerowych na terenie gminy Duszniki Zdrój w okresie do końca roku 2009.

 

§2.

 

Opłata jest naliczana jednorazowo i powinna być wniesiona na rzecz gminy Duszniki Zdrój przed rozpoczęciem imprezy, na podstawie zawartej umowy z wystawcą.

 

§3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi działu ds. Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Dusznikach Zdroju, celem uwzględnienia opłat, o których mowa w ustępie 1 niniejszego zarządzenia, w umowach cywilno prawnych zawieranych przez gminę Duszniki-Zdrój z podmiotami korzystającymi z mienia gminnego w sposób określony w zarządzeniu.

 

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UZASADNIENIE

Zarządzenie wydawane jest w ramach uprawnień i kompetencji Burmistrza jako organu wykonawczego gminy w odniesieniu do będącego własnością gminy mienia komunalnego.

Jest aktem kierownictwa wewnętrznego skierowanym do osób (podległych Burmistrzowi jednostek i komórek organizacyjnych) odpowiedzialnych za gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym za prowadzenie negocjacji oraz przygotowanie projektów umów dotyczących wykorzystanie nieruchomości gminnych przez inne podmioty, w szczególności przez przedsiębiorców prowadzących okazjonalny handel lub świadczących usługi tzw. małej gastronomii na stoiskach lokalizowanych na nieruchomościach gminnych w ramach imprez typu festyny, zawody sportowe itp. organizowanych przez gminę Duszniki Zdrój.

 

Zarządzenie niniejsze nie jest samoistną podstawą wnoszenia, czy też naliczania opłat.

 

Podstawą żądania opłat w nim określonych będzie każdorazowo umowa pomiędzy gminą oznaczoną drugą stroną stosunku cywilnoprawnego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie nr 44/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 01 czerwca 2009r. w sprawie pobierania jednorazowych opłat za wynajem powierzchni wystawienniczej na nieruchomościach będących własnością Gminy Duszniki-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:04.06.2009 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:08.06.2009 10:15