OGŁOSZENIE O SESJI

Dnia 13 listopada 2014 r. (czwartek)

o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Miasta

w Dusznikach-Zdroju (s. nr 17/II piętro), Rynek 6 odbędzie się

 

 

 

          LVI SESJA

RADY MIEJSKIEJ

W DUSZNIKACH-ZDROJU

 

 

Porządek obrad LVI sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2014,

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4,

c) programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

4.  Złożenie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miejskiej w okresie kadencji

     2010-2014.

5.  Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w okresie kadencji 2010-2014.

6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za okres od 18 października

     2014 r. do 05 listopada 2014 r.

7.  Przyjęcie protokołu z LV sesji z dnia 30 października 2014 r.

8.  Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

9.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju

(-) Jan Śmielak

 


Powrót

Pokaż komentarz