Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

 

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, jako zapraszający informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

 

Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.

 

Celem dialogu jest udzielnie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy przed wszczęciem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

 

Warunki uczestnictwa w dialogu:

1.      Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty świadczące usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych

2.      Podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu muszą złożyć pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do dnia 5 kwietnia  2013 r.

 

Informacja o sposobie porozumiewania się:

Wnioski i informacje zapraszający i uczestnicy przekazują pisemnie w następujących formach:

·        elektronicznie na adres gks@duszniki.pl

·        za pośrednictwem poczty

 

Dialog techniczny prowadzony będzie w siedzibie zapraszającego:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

ul. Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

odrębnie z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w dailogu. O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie- na adres wskazany we wniosku.

 

Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Niniejsze zaproszenie nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

                                                                                  /-/ Andrzej Rymarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK

 

o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym dla zadania pn. Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Duszniki-Zdrój.

 

 

Uczestnik dialogu technicznego

 

Lp.

Nazwa uczestnika (firma)

Adres uczestnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba uprawniona do kontaktów

 

Imię i Nazwisko

 

e-mail

 

Numer telefonu/faks

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w dialogu technicznym dla zadania pn. Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Duszniki-Zdrój oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia i wyrażam gotowość do udziału w dialogu technicznym oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie przez zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

 

 

 

Miejscowość, data..........................                                       …......................................

                                                                                              /Podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                             do reprezentowania/

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o dialogu technicznym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa Zilbert
Data publikacji:27.03.2013 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.03.2013 13:59