ZARZĄDZENIE 25/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 1 KWIETNIA 2009 R.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 stycznia 2009r. Nr XXXIV/191/09 (zwanej dalej uchwałą)

postanawiam:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Zdrowotną w celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki Zdrój.

 

§ 2

 

W skład Komisji Zdrowotnej wchodzą:

  1. Anna Podhalicz – Przewodnicząca,
  2. Maria Lis – członek,
  3. Teresa Zarówna – członek,
  4. Wiesław Bator – członek.

 

§ 3

 

1. Posiedzenia Komisji Zdrowotnej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Burmistrz Miasta.

2. Posiedzenia Komisji Zdrowotnej powinny być zwołane w terminie umożliwiającym realizację postanowień zawartych w § 4 ust. 3 i 4 uchwały.

3. Po ustaleniu terminu posiedzenia Komisji Zdrowotnej, informacja o terminie przekazywana jest niezwłocznie do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki Zdrój, celem umożliwienia złożenia wniosków przez wszystkie zainteresowane osoby.

 

§ 4

 

1. Posiedzenia Komisji Zdrowotnej są protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia oraz pisemna opinia Komisji Zdrowotnej w sprawie wniosków podlegają niezwłocznemu przekazaniu Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie nr 25/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:06.04.2009 14:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:06.04.2009 13:53