1. Miejsce składania wniosku:

 

 

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 1. Wymagane dokumenty :

Formularz CEIDG-1

 1. Dokumenty do wglądu:

 2.  

Dowód osobisty.

W przypadku ustanowienia przez przedsiębiorcę pełnomocnika (załatwiania przez niego sprawy) – oryginał pełnomocnictwa ustalonego notarialnie.

 1. Opłaty :

Nie podlega opłacie

 1. Termin odpowiedzi :

bezzwłocznie

 1. Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:

Gospodarka Mieszkaniowa i Handel, (pierwsze piętro, pokój nr 6), telefon 74/8697668.

 1. Tryb odwoławczy :

---------------------

 1. Opłata za odwołanie :

----------------------

 1. Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 267 z póź. zmian).

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity z 2013r.  Dz. U. poz. 672 z póź. zmian)

 • Uwagi :

Wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może być złożony:

1. Jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika,

2. Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,

3. Elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy niepodpisany elektronicznie, (w taki przypadku podpis powinno się złożyć osobiście nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od jego wysłania albo wskazanej daty rozpoczęcia działalności)

4. Może zostać przesłany bezpośrednio do CEIDG z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego EPUAP

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozpoczęcie działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie i wznowienie oraz zakończenie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:03.04.2009 20:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:06.06.2016 13:27