Zarządzenie Nr 108 /2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 13.12.2012 r.


w sprawie: weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie

zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta

Duszniki-Zdrój w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury

fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, powołania komisji

konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia

tego konkursu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz Rozdziału XI Załącznika do Uchwały nr XXIX/132/12 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 r. zarządzam:


§ 1


 1. Z dniem 13.12.2012 r. powołuję komisję konkursową w celu przyjęcia i zaopiniowania ofert o dofinansowanie działalności w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa.

 2. Skład komisji:

  1. Wiesław Bator Przewodniczący Komisji

  2. Agnieszka Możdżan-Karmazyn Zastępca Przewodniczącego Komisji

  3. Maria Lis członek komisji

  4. Robert Kowal członek komisji

  5. Janusz Rajzer członek komisji


§ 2


Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r., poz. 1536) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3


Otwarcie oraz ocena formalna złożonych ofert zostanie dokonana w dniu 14 grudnia 2012r. zgodnie z „formularzem oceny formalnej oferty”, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 4


Ponadto załączniki niniejszego zarządzenia stanowią:

 1. Załącznik nr 2 – oświadczenie przedstawiciela Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju

 2. Załącznik nr 3 – oświadczenie przedstawiciela organizacji pozarządowej

 3. Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej oferty dotycząca zgodności projektu z zadaniami ogłoszonymi do realizacji w ramach konkursu w 2013 roku.

§ 5


1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.01.2013 r

2. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania

publicznego, wysokość przyznanych środków ogłasza się niezwłocznie:

  1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju

  2) w Biuletynie Informacji Publicznej,

  3) na stronie internetowej Urzędu Miasta.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 108 /2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13.12.2012 r. w sprawie: weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania of
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:14.12.2012 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Możdżan-Karmazyn
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:14.12.2012 09:57