ZARZĄDZENIE 22/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 23 MARCA 2009 R.

 

W sprawie: planu kont dla Projektu „Grzbietami gór’

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013.

 

Na podstawie aet.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr z 2002 r. Nr 76 poz.694 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów) publicznych (Dz. U. Nr 142 poz.1020 ze zm.) postanawiam co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Wprowadzam plan kont dla Projektu „ Grzbietami gór” wraz z procedurą kontroli finansowej Projektu stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 22/2009 z dnia 23.03.2009 r.

 

Nazwa projektu – „GRZBIETAMI GÓR”

 

Wykaz używanych skrótów :

POWT – oznacza Program Opresyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013

 

Wprowadzam następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 

DZIAŁ   ROZDZIAŁ  PARAGRAF

 750           75095           203, 270   do paragrafów dodaje się czwartą cyfrę

8- dotyczy kosztów i wydatków kwalifikowanych refundowanych z Unii,

9- dotyczy kosztów i wydatków kwalifikowanych nierefundowanych oraz wydatki niekwalifikowane.

 

 

I.                   Organ budżetu gminy:

W księdze organu Gminy dokonywane będą na podstawie wyciągów bankowych. Ewidencja księgowa projektu w księgach rachunkowych organu wyodrębniona jest poprzez konta analityczne. Obsługę finansowo-księgową prowadzi się w programie FKB z firmy Radix Gdańsk.  

 

  1. Plan kont

Konta syntetyczne wykazane poniżej z określeniem zadania 30 dotyczy

Projektu „ Grzbietami gór” np. 133/000/00000/0000/30

133- Rachunek budżetu,

137- Rachunki środków funduszy pomocowych,

223 – Rozliczenie wydatków budżetowych,

228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych,

902 – Wydatki budżetowe – ewidencja analityczna wg. klasyfikacji budżetowej,

907 – Dochody z funduszy pomocowych - ewidencja analityczna wg. klasyfikacji budżetowej

908 – wydatki z funduszy pomocowych - ewidencja analityczna wg. klasyfikacji budżetowej,

960 – Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu,

961 – Niedobór lub nadwyżka budżetu,

967 – Fundusze pomocowe

 

  1. Ewidencja  księgowa

Lp.

Treść

WN

MA

1.

Przelew środków z budżetu gminy na wydatki związane z projektem do Urzędu (jedn. budżet)

223

228

133

133

2.

Wpływ środków jako refundacja wydatków kwalifikowanych z POWT

 

137

907

3.

Przeksięgowanie wydatków na podstawie

Sprawozdania RB-27S z czwartą cyfra paragrafu 8

                       RB-28S z czwartą cyfrą  paragrafu 9

 

908

902

 

228

223

4.

Przeksięgowanie roczne wydatków i dochodów:

- wydatki zrealizowane ze środków POWT

- wydatki zrealizowane ze środków własnych

- dochody otrzymane (refundacja) POWT

- w roku następnym pod datą zatwierdzenia bilansu (PK)

 

967

961

907

960

 

908

902

967

961

 

 

II. Jednostka budżetowa Urząd Miejski w Dusznikach

 

Wyodrębniona ewidencja księgowa.

1.      Plan kont.

Konta syntetyczne poniżej z określonym zadaniem 30 dotyczą

Projekt „ GRZBIETAMI GÓR”

101 – Kasa

140 -  Środki pieniężne w drodze

130 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych

201- Rozrachunki z odbiorcami dostawcami

223 – Rozliczenie wydatków budżetowych

228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych,

400 – Koszty wg. rodział

        Wg. klasyfikacji budżetowej Dz. 750, rozdział 75095 paragraf  417,421,430 z czwartą cyfrą 8, dotyczy kosztów POWT,

- z czwartą cyfrą 9 – środki gminy w realizacji projektu.

 

2.      Ewidencja księgowa:

 

Lp.

TRESĆ

WN

MA

1.

Faktura za zakupy inwestycyjne

080

201

2.

Faktura za usługi w ramach Projektu

400

201

3.

Otrzymane środki na wydatki związane z projektem

- udział własny

- udział POWT

 

130

130

 

223

228

4.

Zapłata faktury w ramach Projektu ze środków własnych i POWT

- przeksięgowanie równowartości dokonanych wydatków na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych projektu

(zapis równoległy na WB)

 

201

 

810

 

130

 

800

5.

 

Przeksięgowanie wydatków na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych projektu na podstawie PK

 

800

 

810

6.

Przyjęcie środka trwałego do użytkowania na podstawie OT

011

080

 

Na podstawie odrębnej ewidencji Programu „Grzbietami gór” uzyskuje się zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oznaczonych końcówką „30” , tak w organie jak i w Urzędzie Miasta.

 

3.      Procedury kontroli finansowej

1. Obieg dokumentów związanych z realizacja Projektu.

Faktury wystawione przez wykonawców opisywane i poddawane są sprawdzeniu pod względem merytorycznym, legalności celowości oraz zgodności z umową z wykonawcą. Dokonuje on również zapisu w jakim trybie (prawo zamówień publicznych) dokonano wyboru wykonawcy potwierdzając podpisem i pieczątką imienną.

Tak opisany dokument wpływa do referatu finansowego urzędu, gdzie poddany jest kontroli pod względem formalno-rachunkowym, poprzez umieszczenie daty i podpisu na pieczęci zatwierdzającej dokumentu do zapłaty oraz dokonanej dekretacji.

 

4.Okres przechowywania dokumentów związanych z projektem.

U Beneficjenta - Urząd Miejski  dokumentacja związana z realizacją Projektu przechowywana jest do 31 grudnia 2026 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 22/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 marca 2009r. w sprawie planu kont dla Projektu "Grzbietami gór". Projekt relaizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:25.03.2009 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:06.04.2009 12:24