ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania i realizacji zajeć sportowych przez trenera prowadzonych w ramach Zielonej Ścieżki Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr PL 3.22/3.3.02/11.02.835

Duszniki-Zdrój, dnia 18.09.2012r

 

RO.WP.041.11.ZŚ.2012      

                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

projekt realizowany w ramach  Mikroprojektu

 nr  PL 3.22/3.3.02/11.02.835

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

Zamawiający: Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP 883-16-78-039

                                                                                       

Przedmiot zamówienia: przygotowanie i realizacja zajęć sportowych przez trenera prowadzonych w ramach projektu „Zielona Ścieżka Zdrowia.

 

1.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy:

 

1). prowadzenie zajęć sportowych przez trenera w ramach realizacji projektu „Zielona Ścieżka Zdrowia”,

 

2). zajęcia będą przeprowadzane raz w tygodniu przez okres 9 miesięcy,

 

3). miejsce przeprowadzenia zajęć: „Zielona Ścieżka Zdrowia”,  

 

4). termin realizacji zajęć sportowych od dnia 1.10.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.

 

5). czas trwania zajęć sportowych: 1 godz.

 

2. Termin składnia ofert na wykonanie kompleksowego przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 25.09.2012r. do godz. 12.00.

 

3. Ze Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa zlecenie na wykonanie usługi dot. realizacji zajęć sportowych podczas trwania projektu. Rozliczenie będzie dotyczyło wypłat należności w rozliczeniu miesięcznym.

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

 

 

4. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

5. Zamówienia z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) na podstawie art.4 pkt.8.

 

Informacje dodatkowe:

 

1). Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem najwyższej wiedzy i umiejętności w zakresie sportu i rekreacji.

 

2). W trakcie trwania zajęć sportowych o bezpieczeństwo grupy dba Zleceniobiorca.

 

3) Do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające zdobyte doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć sportowych w grupach.

 

4). Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie przygotowanie konspektu zajęć oraz zebranie podpisów uczestników każdego spotkania.

 

5). Czas trwania zajęć nie może być krótszy niż 1 godz. .

 

6). Zleceniobiorca po opracowaniu konspektu zajęć zobowiązany jest do przedstawienia go w wersji papierowej i na nośniku CD lub prześle e-mail na adres zastepca@duszniki.pl  w celu dokonania tłumaczenia materiału tekstowego na j. czeski.

 

7). Zorganizowanie grupy należy do Zleceniodawcy.

 

8).Powyższy materiał tekstowy zostanie przesłany Zleceniodawcy na adres jw. w terminie

do dnia 30.09.2012 r.

 

9). Zleceniobiorca zobowiązuje się podczas trwania umowy do wykonywania wszystkich czynności zgodnie powierzonymi zadaniami przez Zleceniodawcę w sposób należyty.

 

10).Zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowanych materiałów, za zgodą Zleceniobiorcy, przy czym Zleceniobiorca zastrzega sobie podanie danych dot. autora tekstów źródłowych.

 

6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) z uwagi na jego wartość niższą niż 14 tys. EURO. Kryterium oceny oferty stanowi cena 100%.

 

 

 „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytanie ofertowego,  ze względu na nieprzekraczalny budżet przeznaczony na realizację projektu.

 

8. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni robocze, a w przypadku nie wpłynięcia żadnej ofert w przedłużonym terminie, zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.

9. Miejsce i sposób składania:                                                                                                 

Oferty można składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, jak również pocztą elektroniczną (e-mail:bp@duszniki.pl)lub fax 74/ 866 90 25.

Oferta powinna zawierać koszt prowadzenia zajęć, dokumenty poświadczające zdobyte doświadczenie i kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.

10.Miejsce składania ofert: 

 Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Biuro Obsługi Klienta  

 (parter), Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,

 e-mail: bp@duszniki.pl

 

11. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

 

 

1.      Kryteria wyboru oferty:

a.      Cena – 100 % - (100 % - 100 pkt). Punktacja za kryterium „cena” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

PbadC=Cmin/Cbad x Pcmax

PbadC – punkty za kryterium cena przyznane badanej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad  - cena oferty badanej

             Pcmax – maksymalna liczba punktów, które  można przyznać za kryterium cena,

b.     Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą liczbę punktów.

 

 

Szczegółowych informacji w/w sprawie udziela:

Piotr Cisakowski, tel. 74/ 869 76 76

e-mail: pcisakowski@duszniki.pl, wp@duszniki.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

Wzór oferty

 

Imię: ….................................................

Nazwisko: …........................................

Adres: …..............................................

Tel. …...................................................

NIP: …..................................................

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia:

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wartość brutto

Termin realizacji

Nazwa zleceniodawcy

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto……………………

 

 

 

 

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania i realizacji zajeć sportowych przez trenera prowadzonych w ramach Zielonej Ścieżki Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr PL 3.22/3.3.02/11.02.835
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2012 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż