ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania merytorycznego oraz przeprowadzenie wykładu dla uczestników projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Duszniki-Zdrój, dnia 19.09.2012r

 

 

RO.WP.041.10.ZŚ.2012                   

                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

projekt realizowany w ramach  Mikroprojektu

 nr PL 3.22/3.3.02/11.02.835

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika

Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

Zamawiający :Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP 883-16-78-039

                                                                                       

Przedmiot zamówienia: przygotowanie merytoryczne  oraz przeprowadzenie wykładu

połączonego z pokazem multimedialnym dla uczestników warsztatów teoretyczno –

praktycznych w ramach projektu „Zielona Ścieżka Zdrowia”.

Temat wykładu: Znaczenie aktywności fizycznej w życiu codziennym z prezentacją

multimedialną Zielonej Ścieżki Zdrowia z możliwością jej wykorzystania.

 

1.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy:

 

1). przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie wykładu połączonego z prezentacją

multimedialną dla uczestników warsztatów teoretyczno – praktycznych w ramach projektu

„Zielona Ścieżka Zdrowia” – otwarcie „Zielonej Ścieżki Zdrowia”.

 

2). termin przeprowadzenia wykładu: 29.10.2012r., w godz. 9.15-11.15 (w tym 15 min. przerwy).

Miejsce przeprowadzenia wykładu zostanie podane przy zawarciu umowy.

 

2. Termin składnia ofert na wykonanie kompleksowego przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 26.09.2012r. do godz. 12.00.

 

3.Zamawiający dokona płatności w formie przelewu w terminie 14 dni po zakończeniu kompleksowej realizacji powyższych przedmiotów zamówienia tj. do dnia 12.11.2012r.

 

4. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

5. Zamówienia z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) na podstawie art.4 pkt.8.

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

Informacje dodatkowe:

 

1). Zleceniobiorca przygotuje niezbędne materiały źródłowe dot. tematyki wykładu tj.

„Znaczenie aktywności fizycznej w życiu codziennym z prezentacją multimedialną Zielonej

Ścieżki Zdrowia z możliwością jej wykorzystania”, z uwzględnieniem :

- znaczenie aktywności fizycznej dla młodych ludzi,

- kształtowanie postaw sprzyjających aktywności fizycznej,

- nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami czeskimi,

- stworzenie dodatkowej oferty spędzania wolnego czasu.

 

2). Zleceniobiorca przygotowując materiały na warsztaty uwzględni w materiałach grupy docelowe dla których jest adresowany w/w projekt Zielona Ścieżka Zdrowia tj.: dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie.

 

3) Zleceniobiorca  przygotuje materiał tekstowy połączony  prezentację multimedialną Zielonej Ścieżki Zdrowia dla uczetników warsztatów.

 

4). Zleceniobiorca w trakcie trwania seminarium przeprowadzi prezentację materiału multimedialnego połączonego z wykładem teoretyczno-praktycznym dot. Zielonej Ścieżki Zdrowia.

 

5). Materiał tekstowy przygotowany przez Zleceniobiorcę będzie obejmował 5 stron ( 5 normo stron 1800 znaków na stronie) opisu w celu prezentacji projektu Zielona Ścieżka Zdrowia.

 

6).  Zleceniobiorca po opracowaniu materiału źródłowego w wersji papierowej udostępni tekst w j. polskim na nośniku CD lub prześle e-mail na adres zastepca@duszniki.pl  w celu dokonania tłumaczenia materiału tekstowego na j. czeski.

 

7).Powyższy materiał tekstowy zostanie przesłany Zleceniodawcy na adres j/w. w terminie

do dnia 17.10.2012r.

 

8). Zleceniobiorca zobowiązuje się podczas trwania umowy do wykonywania wszystkich czynności zgodnie powierzonymi zadaniami przez Zleceniodawcę w sposób należyty.

 

9).Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje, że opracowany materiał dot. tematyki wykładu zostanie przygotowany w sposób rzetelny oraz na wysokim poziomie merytorycznym. 

 

10).Zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowanych materiałów dot. tematyki wykładu na podstawie zawartej umowy, za zgodą Zleceniobiorcy, przy czym Zleceniobiorca zastrzega sobie podanie danych dot. autora tekstów źródłowych.

 

11).Zamawiający udostępni niezbędne materiały dot. logotypów i logo Dusznik-Zdroju w celu zamieszczenia w części opisowej oraz graficznej materiałów.

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

12). Zasady w zakresie promocji mikroprojektów finansowych w ramach Programu określone są w Rozporządzeniu Wykonawczym ( dostępne są  na stronach internetowych Programu www.cz-pl.eu). Zleceniobiorca musi stosować się do zasad określonych w dokumentach zamieszczonych w zakładce Informacje dla beneficjentów, promocja na stronie internetowej www.cz-pl.eu

 

6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) z uwagi na jego wartość niższą niż 14 tys. EURO. Kryterium oceny oferty stanowi cena 100%.

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytanie ofertowego,  ze względu na nieprzekraczalny budżet przeznaczony na realizację projektu.

 

8. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni robocze, a w przypadku nie wpłynięcia żadnej ofert w przedłużonym terminie, zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.

9. Miejsce i sposób składania:                                                                                                

Oferty można składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, jak również pocztą elektroniczną (e-mail:bp@duszniki.pl)lub fax 74/ 866 90 25.

Oferta powinna zawierać koszt przygotowania i opracowania materiałów

orz przygotowanie multimedialne  dla uczetników warsztatów

teoretyczno – praktycznych w ramach projektu Zielona Ścieżka Zdrowia,

termin wykonania, termin płatności oraz oświadczenie Zleceniobiorcy                         o posiadanym doświadczeniu i kwalifikacjach w zakresie sportu                         i rekreacji.

10.Miejsce składania ofert: 

 Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Biuro Obsługi Klienta  

 (parter), Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,

 e-mail: bp@duszniki.pl

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

 

11. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

1.      Kryteria wyboru oferty:

a.      Cena – 100 % - (100 % - 100 pkt). Punktacja za kryterium „cena” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

PbadC=Cmin/Cbad x Pcmax

PbadC – punkty za kryterium cena przyznane badanej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad  - cena oferty badanej

             Pcmax – maksymalna liczba punktów, które  można przyznać za kryterium cena,

b.     Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą liczbę punktów.

 

 

Szczegółowych informacji w/w sprawie udziela:

Piotr Cisakowski, tel. 74/ 869 76 76

e-mail: pcisakowski@duszniki.pl, wp@duszniki.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

 

Wzór oferty

 

Imię: ….................................................

Nazwisko: …........................................

Adres: …..............................................

Tel. …...................................................

NIP: …..................................................

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia:

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wartość brutto

Termin realizacji

Nazwa zleceniodawcy

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto……………………

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania merytorycznego oraz przeprowadzenie wykładu dla uczestników projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2012 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż