ZAPYTANIE OFERTOWE dot. tłumaczenia materiałów tekstowych dla uczestników warsztatów Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Duszniki-Zdrój, dnia 18.09.2012r

 

RO.WP.041.09.ZŚ.2012                                       

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

projekt realizowany w ramach  Mikroprojektu

 nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

Zamawiający :Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP 883-16-78-039

                                                                                        

Przedmiot zamówienia:

tłumaczenie materiałów tekstowych dla uczetników warsztatów w ramach realizacji projektu „Zielona Ścieżka Zdrowia”.

 

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy:

 

1) tłumaczenie materiałów tekstowych dla uczetników warsztatów w ramach realizacji projektu „Zielona Ścieżka Zdrowia” z j. polskiego na j. czeski.

                            

2. Dane techniczne poszczególnych przedmiotu zamówienia:

 

1) tłumaczenie pisemne materiałów tekstowych dla uczetników warsztatów w ramach realizacji projektu „Zielona Ścieżka Zdrowia” z j. polskiego na j. czeski,

 

2) tekst z j. polskiego na j. czeski dot. 5 stron formatu A4 ( normo stron),

 

3) tłumaczenie pisemne tekstów (1800 znaków na stronie),

 

4. Teksty pisane nie mogą być tłumaczone wyłącznie przez translatory.

 

5. Zamawiający zobowiązuje się przekazać teksty w j. polskim do tłumaczenia na j. czeski drogą elektroniczną lub na nośniku CD oraz w wersji papierowej Zleceniobiorcy.

 

6. Termin składnia ofert na wykonanie kompleksowego przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 25.09.2012r. do godz. 12.00.

 

7. Termin wykonania tłumaczeń pisemnych przez Zleceniobiorcę powyższych materiałów tekstowych z j. polskiego na j. czeski oraz dostarczenie tłumaczenie drogą elektroniczną lub na nośniku CD po weryfikacji ustala się do dnia 15.10.2012 r. do godz. 15.30.

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

7.Zamawiający dokona płatności w formie przelewu w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia tj. do dnia 31.10.2012r.

 

8. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

9. zamówienia z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) na podstawie art.4 pkt.8.

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Przekazanie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę tekstu źródłowego, przeznaczonego

do tłumaczenia odbywa się na całkowitą odpowiedzialność i za pełną wiedzą Zleceniodawcy.

2.Zleceniobiorca zobowiązuje się podczas trwania umowy do wykonywania wszystkich czynności zgodnie powierzonymi zadaniami przez Zleceniodawcę w sposób należyty.

 

3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność i gwarantuje, że tekst źródłowy przeznaczony

do tłumaczenia, a w szczególności jego publikacja, powielanie dystrybucja nie naruszą prawa

osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów.

 

4. Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje, że tekst źródłowy jest dobrej jakości.

 

5. Zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do tłumaczenia (tłumaczonego tekstu źródłowego) na podstawie zawartej umowy, za zgodą Zleceniobiorcy, przy czym Zleceniobiorca zastrzega sobie podanie danych dot. autora tłumaczenia tekstów źródłowych.

 

6.Zleceniobiorca po wykonaniu tłumaczeń pisemnych prześle tekst Zleceniodawcy w formie elektronicznej na adres: pcisakowski@duszniki.pl, wp@duszniki.pl, zastepca@duszniki.pl

 

7. Zleceniobiorca dokona również korekty błędów w tekście w zakresie:

 

a) błędnego przetłumaczenie wyrazu lub frazy z tekstu źródłowego,

b) pominięcia fragmentów tekstu źródłowego,

c) błędów literowych w tekście tłumaczenia, błędów stylistycznych oraz interpunkcji i innych występujących błędów w tekstach tłumaczonych.

 

8. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać kwalifikacje na tłumaczenie z j. polskiego                 na j. czeski w zakresie języka pisanego.

 

9.Zasady w zakresie promocji mikroprojektów finansowych w ramach Programu określone są w Rozporządzeniu Wykonawczym ( dostępne są  na stronach internetowych Programu www.cz-pl.eu). Wykonawca musi stosować się do zasad określonych w dokumentach zamieszczonych w zakładce Informacje dla beneficjentów, promocja na stronie internetowej www.cz-pl.eu

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

10. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) z uwagi na jego wartość niższą niż 14 tys. EURO. Kryterium oceny oferty stanowi cena 100%.

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytanie ofertowego,  ze względu na nieprzekraczalny budżet przeznaczony na realizację projektu.

 

12. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni robocze, a w przypadku nie wpłynięcia żadnej ofert w przedłużonym terminie, zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.

 

13. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

14. Zamówienie z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) na podstawie art.4 pkt.8.

15. Miejsce i sposób składania:                                                                                                

Oferty można składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, jak również pocztą elektroniczną (e-mail:bp@duszniki.pl)lub fax 74/ 866 90 25. Oferta powinna zawierać oferowaną cenę za wykonanie tłumaczenia, termin wykonania, termin płatności oraz oświadczenie Zleceniobiorcy               o posiadanych kwalifikacjach w zakresie tłumaczenia z j. polskiego na            j. czeski i z j. czeskiego na j. polski (kserokopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez osobę składającą ofertę).

16.Miejsce składania ofert: 

 Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Biuro Obsługi Klienta   

 (parter), Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,

 e-mail: bp@duszniki.pl

 

17. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

1.      Kryteria wyboru oferty:

a.      Cena – 100 % - (100 % - 100 pkt). Punktacja za kryterium „cena” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

PbadC=Cmin/Cbad x Pcmax

PbadC – punkty za kryterium cena przyznane badanej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad  - cena oferty badanej

             Pcmax – maksymalna liczba punktów, które  można przyznać za kryterium cena,

b.     Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą liczbę punktów.

 

 

Szczegółowych informacji w/w sprawie udziela:

Piotr Cisakowski, tel. 74/ 869 76 76

e-mail: pcisakowski@duszniki.pl, wp@duszniki.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór oferty

 

Imię: ….................................................

Nazwisko: …........................................

Adres: …..............................................

Tel. …...................................................

NIP: …..................................................

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia:

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wartość brutto

Termin realizacji

Nazwa zleceniodawcy

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości ………………w kwocie brutto……………………

 

 

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE dot. tłumaczenia materiałów tekstowych dla uczestników warsztatów Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2012 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż