ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi przewodnickiej dla uczestników seminarium projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Duszniki-Zdrój, dnia 18.09.2012r

RO.WP.041.8.ZŚ.2012                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

projekt realizowany w ramach  Mikroprojektu

 nr  PL 3.22/3.3.02/11.02.835

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

Zamawiający: Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój NIP 883-16-78-039

                                                                                       

Przedmiot zamówienia: przygotowanie i obsługa przewodnicka wycieczki

krajoznawczej dla uczestników projektu „Zielona Ścieżka Zdrowia” na terenie Dusznik-

Zdroju.

 

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy: przygotowania i obsługi

przewodnickiej wycieczki krajoznawczo-turystycznej dla uczestników projektu „Zielona Ścieżka Zdrowia” obejmującej największe atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie gminy Duszniki-Zdrój.

 

2. Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

 

1)przygotowanie wycieczki krajoznawczej w ramach prowadzonych warsztatów,                                                

dla uczestników projektu „Zielona Ścieżka Zdrowia” (w tym zwiedzanie m.in.: Muzeum Papiernictwa, kościoła parafialnego p.w. śś. Piotra i Pawła, Dworku im. F. Chopina, Pijalni Wód Mineralnych).

 

2) obsługa przewodnicka obejmuje realizacje wycieczki krajoznawczej w/g ramowego programu tj. w godz. 15.15 – 17.30.

 

3) organizacja wejść do poszczególnych obiektów turystycznych.

                 

3. Forma płatności: przelew w terminie 14 dni od daty wykonania usługi wraz z otrzymaniem 

    faktury.

 

4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać dokładny program wycieczki Zleceniobiorcy

    w terminie do 22.10.2012 r.

 

5. Termin składnia ofert: do dnia 25.09.2012 r. do godz. 12:00.

 

6. Termin wykonania usługi przewodnickiej ustala się na dzień 29.10.2012r.

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

7. Przewodnik posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie uprawnień określonych w Art. 20. ust.1. ustawy  (Dz.U. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z póź. zm). 

 

8. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) z uwagi na jego wartość niższą niż 14 tys. EURO. Kryterium oceny oferty stanowi cena 100%.

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytanie ofertowego,  ze względu na nieprzekraczalny budżet przeznaczony na realizację projektu.

 

10. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni robocze, a w przypadku nie wpłynięcia żadnej ofert w przedłużonym terminie, zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.

 

10. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

11. Zamówienie z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) na podstawie art.4 pkt.8.

12. Miejsce i sposób składania:                                                                                                 

Oferty można składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, jak również pocztą elektroniczną (e-mail:bp@duszniki.pl)lub fax 74/ 866 90 25.

Oferta powinna zawierać zakres przedmiotu zamówienia, termin wykonania, termin płatności oraz dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania prac dot. uprawnień przewodnika turystycznego określonego ustawą (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę składającą ofertę).

13.Miejsce składania ofert: 

 Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Biuro Obsługi Klienta  

 (parter), Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,

 e-mail: bp@duszniki.pl

 

14. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

1.      Kryteria wyboru oferty:

a.      Cena – 100 % - (100 % - 100 pkt). Punktacja za kryterium „cena” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

PbadC=Cmin/Cbad x Pcmax

PbadC – punkty za kryterium cena przyznane badanej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad  - cena oferty badanej

             Pcmax – maksymalna liczba punktów, które  można przyznać za kryterium cena,

b.     Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą liczbę punktów.

 

 

Szczegółowych informacji w/w sprawie udziela:

Piotr Cisakowski, tel. 74/ 869 76 76

e-mail: pcisakowski@duszniki.pl, wp@duszniki.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

 

 

 

Wzór oferty

 

Imię: ….................................................

Nazwisko: …........................................

Adres: …..............................................

Tel. …...................................................

NIP: …..................................................

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia:

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wartość brutto

Termin realizacji

Nazwa zleceniodawcy

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto……………………

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi przewodnickiej dla uczestników seminarium projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2012 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż