ZAPYTANIE OFERTOWE dot. tłumaczenia ustnego dla uczetników seminarium projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Duszniki-Zdrój, dnia 18.09.2012r

 

 

RO.WP.041.7.ZŚ.2012                   

                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

projekt realizowany w ramach  Mikroprojektu

 nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

 

Zamawiający :Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój NIP 883-16-78-039

                                                                                       

Przedmiot zamówienia:

tłumaczenie ustne z j. polskiego na  j. czeski i z języka czeskiego na polski w

trakcie seminarium i warsztatów realizowanych w ramach projektu Zielona

Ścieżka Zdrowia.

 

1.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy:

 

1). tłumaczenie ustne podczas zajęć teoretyczno-praktycznych oraz wycieczki edukacyjnej dla uczestników projektu Zielona Ścieżka Zdrowia w dniu 29.10.2012 r.

 

2. Dane techniczne poszczególnych przedmiotów zamówienia:

 

1). termin wykonania tłumaczenia ustala się na dzień 29.10.2012r. w godz. 9.00-17.30.

 

3. Termin składnia ofert na wykonanie kompleksowego przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 25.09.2012r. do godz. 12.00.

 

4.Zamawiający dokona płatności w formie przelewu w terminie 14 dni po zakończeniu kompleksowej realizacji powyższych przedmiotów zamówienia tj. do dnia 12.11.2012r.

 

5. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

6. Zamówienia z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) na podstawie art.4 pkt.8.

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

Informacje dodatkowe:

 

1). Zleceniobiorca wykona tłumaczenie ustne z j. polskiego na j. czeski i z j. czeskiego na j. polski w/g tekstu mówionego przez wykładowcę i moderatora  podczas warsztatów teoretyczno-praktycznych, wycieczki edukacyjnej oraz w czasie trwania dyskusji i w przypadku dodatkowych pytań ze strony uczestników spotkania. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w ramach seminarium otwierającego część edukacyjną projektu „Zielona Ścieżka Zdrowia” dnia 29.10.2012 r.

 

2). Tłumaczenie ustne podczas warsztatów i zajęć teoretyczno-praktycznych Zleceniobiorca dokonuje na własną odpowiedzialność.

 

3). Zleceniobiorca zobowiązuje się podczas trwania umowy do wykonywania wszystkich czynności zgodnie z powierzonymi zadaniami przez Zleceniodawcę w sposób należyty.

 

4).Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje tłumaczenie ustne na wysokim poziomie merytorycznym.  

 

5).Zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do tłumaczenia ustnego (tłumaczonego tekstu źródłowego) na podstawie zawartej umowy, za zgodą Zleceniobiorcy, przy czym Zleceniobiorca zastrzega sobie podanie danych dot. autora tłumaczenia tekstów źródłowych.

 

6). Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać umiejętność w zakresie tłumaczenia z j. polskiego na j. czeski i z j. czeskiego na j. polski  w zakresie języka  mówionego.

 

7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) z uwagi na jego wartość niższą niż 14 tys. EURO. Kryterium oceny oferty stanowi cena 100%.

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytanie ofertowego,  ze względu na nieprzekraczalny budżet przeznaczony na realizację projektu.

 

9. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni robocze, a w przypadku nie wpłynięcia żadnej ofert w przedłużonym terminie, zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

 

 

10. Miejsce i sposób składania:                                                                                                

Oferty można składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, jak również pocztą elektroniczną (e-mail:bp@duszniki.pl)lub fax 74/ 866 90 25.

 

 

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie tłumaczenia, termin wykonania, termin płatności oraz oświadczenie Zleceniobiorcy                         o posiadanych kwalifikacjach w zakresie tłumaczenia z j. polskiego na                j. czeski oraz z j. czeskiego na j. polski (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę składającą ofertę).

11.Miejsce składania ofert: 

 Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Biuro Obsługi Klienta  

 (parter), Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,

 e-mail: bp@duszniki.pl

 

13. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

 

 

1.      Kryteria wyboru oferty:

a.      Cena – 100 % - (100 % - 100 pkt). Punktacja za kryterium „cena” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

PbadC=Cmin/Cbad x Pcmax

PbadC – punkty za kryterium cena przyznane badanej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad  - cena oferty badanej

             Pcmax – maksymalna liczba punktów, które  można przyznać za kryterium cena,

b.     Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą liczbę punktów.

 

 

Szczegółowych informacji w/w sprawie udziela:

Piotr Cisakowski, tel. 74/ 869 76 76

e-mail: pcisakowski@duszniki.pl, wp@duszniki.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

 

 

 

 

Wzór oferty

 

Imię: ….................................................

Nazwisko: …........................................

Adres: …..............................................

Tel. …...................................................

NIP: …..................................................

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia:

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wartość brutto

Termin realizacji

Nazwa zleceniodawcy

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto……………………

 

 

 

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE dot. tłumaczenia ustnego dla uczetników seminarium projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2012 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż