ZARZĄDZENIE NR 81/2012

BURMISTRZA MIASTA Duszniki Zdrój

z dnia 31 sierpnia 2012 rokuNa podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1.

Przedkładam informację w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Duszniki Zdrój na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2012

Z dnia 31.08.2012 r.


INFORMACJA

W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU BUDŻETU ORAZ KIERUNKÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ NA ROK 2013.


Podstawą konstrukcji budżetu na rok 2013 będzie:

 • analiza aktualnej sytuacji finansowej miasta,

 • prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne,

 • przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności zmiany w systemie podatkowym,

 • analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Miasta w roku 2012 i latach następnych, oraz założenia dotyczących pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

 • planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej.

Założenia do projektu budżetu na rok 2013.

 • Przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, porównywalnym z rokiem 2012, przy czym zakłada się wzrost dochodów podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

 • Dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych,

 • Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań Miasta, z równoczesnym dążeniem do zachowania zasady tempa wzrostu wydatków bieżących w stopniu nie wyższym niż dochodów bieżących oraz do poprawy relacji między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi na korzyść wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój Miasta,

 • Zapewnienie wkładu własnego miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej,

 • Dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące,

 • Utrzymanie planowanego zatrudnienia na poziomie porównywalnym z rokiem bieżącym a wzrost wynagrodzeń na poziomie wynikającym z założeń do budżetu państwa i możliwości finansowych miasta,

 • Zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu długu w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych,

 • Dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżki środków przeznaczonych na inwestycje.Za strategiczne kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Duszniki Zdrój na rok 2013 uznano:

 • zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej,

 • przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenów (LO Wybickiego 2, przedszkole),

 • budowa ścieżek rowerowych/ miejskich tras spacerowych,

 • budowa i modernizacja dróg lokalnych wraz z budową parkingów,

 • zagospodarowanie łąk poborowinowych oraz wykonanie małej architektury ogrodowej,

 • monitoring miasta,

 • przebudowa i modernizacja istniejących obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego ,

 • segregacja odpadów komunalnych (budowa boksów, zakup sprzętu, modernizacja obiektów),

 • stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego dla dorosłych i dzieci

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 81/2012 BURMISTRZA MIASTA Duszniki Zdrój z dnia 31 sierpnia 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:17.09.2012 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:17.09.2012 11:09