STWIERDZANIE ZGODNOŚCI KOPII DOKUMENTÓW Z ORYGINAŁEM
WYDANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU


1.      Jednostka obsługująca:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój, Sekretariat Urzędu pokój nr 10 (pierwsze piętro)

2.      Dokumenty do wglądu:

·         poświadczany dokument (oryginał)

3.      Opłaty :

·         5 zł od każdej strony płatne w kasie urzędu (parter) lub na rachunek bankowy

nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

4.      Termin załatwienia sprawy :

bezzwłocznie

5.      Jednostka odpowiedzialna :

Sekretariat Urzędu pokój nr 10 (pierwsze piętro), telefon 074/8697660.

6.      Tryb odwoławczy :

------------------------

7.      Opłata za odwołanie :

------------------------

8.      Podstawa prawna :

- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z zm.),

 

·         - uwierzytelnianie kopii dokumentów potwierdzających podleganie represjom oraz pisemnych oświadczeń świadków (§ 2 i § 3 rozporządzenia ministra polityki społecznej z 29 grudnia 1999 r. w sprawie wymaganych dokumentów i dowodów potwierdzających rodzaj represji i okres jej trwania oraz szczegółowego trybu postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę I Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Dz.U. 1999  Nr 111, poz. 1300),

 

·         - w postępowaniu podatkowym organ podatkowy zobowiązany jest wydać stronie postępowania podatkowego uwierzytelnione odpisy lub kopie dokumentów z akt sprawy (art. 178§ 3 ordynacji podatkowej, Dz.U. 2012 Nr 749 j.t.),

 

·        -  organ administracji samorządowej uwierzytelnia na żądanie strony odpisy z akt sprawy administracyjnej (art. 73 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, Dz.U. 2000 Nr 98 poz. 1071),

 

·         - poświadczanie kopii dokumentów znajdujących się w aktach urzędu dla potrzeb postępowania cywilnego lub postępowania o odtworzenie akt (art. 250 i art. 722 §1 kodeksu postępowania cywilnego Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296),

 

·         - poświadczanie kopii dokumentów mających stanowić dowód w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 51 ust. 1 ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007 Nr 50, poz. 331 ze zm.),

 

9.      Uwagi :

 

Zgodnie z Prawem o notariacie Urząd nie jest uprawniony do uwierzytelniania kopii dokumentów.

 

Wyjątki, gdy Urząd może dokonywać poświadczeń:

- dla swoich wewnętrznych potrzeb lub prowadzonego w nim postępowania, oraz zgodności kopii dokumentów przez niego wytworzonych

- na podstawie przepisów szczególnych wymienionych wyżej.

- w przypadku konieczności potwierdzenia zgodności kopii  dokumentów nie wymieniony wyżej potwierdzenia dokonuje notariusz.

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:STWIERDZANIE ZGODNOŚCI KOPII DOKUMENTÓW Z ORGINAŁEM WYDANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:23.03.2009 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:28.12.2015 08:33