PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW.

 1. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro obsługi interesanta (parter)

 1. Wymagane druki:

 • Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

 • Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.

 1. Opłaty :

 • Podanie i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zwolnione są z opłat.

 • Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swojej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

 1. Termin załatwienia sprawy :

Zgodnie z art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego, każda skarga lub wniosek jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawsze zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w terminie miesiąca, zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej załatwienia.

 1. Jednostka odpowiedzialna :

 • Sekretarz (w przypadku, gdy organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój).

 • Biuro Rady Miejskiej (w przypadku, gdy organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Miasta w Dusznikach-Zdroju).

 1. Tryb odwoławczy :

 • Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków nie istnieje tryb odwoławczy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.

 • W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 • Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 1. Opłata za odwołanie :

------------------------

 1. Podstawa prawna :

Zagadnienie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział VIII „ Skargi i Wnioski” (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

 1. Uwagi :

 • Zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy.

 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 • Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój przyjmuje mieszkańców w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 900 do 1600 , w razie nieobecności Burmistrza przyjmuje Zastępca Burmistrza, pokój nr 10 (pierwsze piętro),

 • Zastępca Burmistrza przyjmuje w ramach spraw i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 900 do 12 00, pokój nr 10 (pierwsze piętro),

 • W pozostałe dni tygodnia w ramach skarg i wniosków przyjmuje Sekretarz Gminy, pokój nr 11 (pierwsze piętro).


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:23.03.2009 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:23.03.2009 13:48