RO.WP.050.526.2.2012Zarządzenie nr 61/2012
Burmistrza Miasta Duszniki -Zdrój 
z dnia 3 lipca 2012r.

W sprawie: wysokości dotacji w ramach pozakonkursowego trybu przekazywania środków na dofinansowanie realizacji zadań przez organizację pozarządowe, oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2012r.

Działając na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz działając na podstawie w art. 3 ust. 3 i art. 19a niniejszej ustawy dot. realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. 
§ 1.

Środki finansowe postanawiam przyznać na realizację zadań z zakresu:  

A. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
1. Rodzaj zadania – ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Formy realizacji zadania:
1) organizacja festiwali o zasięgu międzynarodowym,  
2) organizacja innych imprez kulturalnych na terenie miasta Duszniki-Zdrój.

B. Polityki społecznej.
 1. Rodzaj zadania – niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom potrzebującym,  
  starszym, niepełnosprawnym, przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu.

2. Formy realizacji zadania:
1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
  pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4) wypoczynek dzieci i młodzieży.

§ 2.

Informacja o wysokość przyznanych środków dla organizacji pozarządowych, oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2012r stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61 z dnia 3 lipca2012, w sprawie wysokość przyznanych środków dla organizacji pozarządowych, oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2012r w ramach pozakonkursowego trybu przekazywania środków finansowych na realizację zadań z zakresu:

A. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
1. Rodzaj zadania – ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2. Formy realizacji zadania:
1) organizacja festiwali o zasięgu międzynarodowym,  
2) organizacja innych imprez kulturalnych na terenie miasta Duszniki-Zdrój.


Lp. Nazwa organizacji- wnioskodawcy/adres Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji 
dla organizacji pozarządowej,
oraz innemu podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego 
w 2012r.
1. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 47/2
50-139 Wrocław XXX DNI MUZYKI INSTRUMENTALNEJ – DUSZNIKI 2012 
W dyscyplinie: instrumenty dęte,
Koncerty, Wystawy, Warsztaty ( 3-13 lipca 2012) 
1.000,00 zł

B. Polityki społecznej.
 
  1. Rodzaj zadania – niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom potrzebującym, starszym, niepełnosprawnym, przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu.

2. Formy realizacji zadania:
  1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
  pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
  i kulturowej,
  2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  4) wypoczynek dzieci i młodzieży.

Lp. Nazwa organizacji- wnioskodawcy/adres Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji 
dla organizacji pozarządowej
 oraz innemu podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego 
w 2012r.
1. Dusznickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
ul. Słowackiego 16,
57-340 Duszniki-Zdrój.
 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej. Organizacja imprez okolicznościowych.
 1.500,00 złPowrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Miasta Duszniki -Zdrój z dnia 3 lipca 2012r. W sprawie: wysokości dotacji w ramach pozakonkursowego trybu przekazywania środków na dofinansowanie realizacji zadań przez organizację pozarządowe, oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2012r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Data publikacji:04.07.2012 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Cisakowski
Data aktualizacji:04.07.2012 15:00