ZARZĄDZENIE NR 60/2012

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

Z DNIA 3 LIPCA 2012


w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/177/2001 Rady Miejskiej Duszniki-Zdrój z dnia 30.05.2001 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta w Duszniki-Zdrój do podejmowania uchwał z zakresu oświaty i wychowania przypisanych innymi ustawami organowi prowadzącemu szkoły i przedszkola w zakresie powoływania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzam co następuje:


§ 1


Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Doroty Trzeciak nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową w Dusznikach-Zdroju, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

  1. Anna Witkowska - Przewodniczący,

  2. Małgorzata Sandecka– członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  3. Violetta Żurek – dyrektor Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową,

  4. Danuta Babiak - członek, ekspert z listy ekspertów,

  5. Ilona Szady – członek, ekspert z listy ekspertów.


§ 2


Tryb i zasady pracy Komisji Kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego określa Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., nr 97, poz.674 ze zm.) oraz Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. nr 260, poz. 2593, ze zm.)


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ Z DNIA 3 LIPCA 2012 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:03.07.2012 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Witkowska
Informację aktualizował:Anna Witkowska
Data aktualizacji:03.07.2012 10:53