ZEZWOLENIA Z ZAKRESU WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW.

 
 1. Miejsce składania wniosku:

 

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 
 1. Wymagane druki :

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów.

 
 1. Wymagane załączniki :

 
 • Opinia dendrologiczna,

 • Kopia mapy ewidencyjnej gruntu z zaznaczonymi drzewami.

 
 1. Opłaty :

 

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu III, ust 44, pkt 6 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) 

 
 1. Termin załatwienia sprawy :

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – do 1 miesiąca

 
 1. Jednostka odpowiedzialna :

 

Referat Techniczno-Inwestycyjny, (drugie piętro, pokój nr 20), telefon 074/86 97 681

 
 1. Tryb odwoławczy :

 

Na odmowę wydania zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej

 
 1. Opłata za odwołanie :

 

--------------------------

 
 1. Podstawa prawna :

 
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z 12 marca 2007r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. z 2007r. Nr 46 poz. 306)

 
 1. Uwagi :

 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i adres właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm lub powierzchnię zajmowaną przez krzewy, przeznaczenie terenu, na którym znajduje się zieleń, przyczynę i termin usunięcia zieleni.

 

Wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na terenie której rośnie  drzewo/krzew , włączając w to współmałżonków, jeśli obydwoje są współwłaścicielami posesji.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZEZWOLENIA Z ZAKRESU WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:19.03.2009 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:21.12.2017 13:49