Zarządzenie nr 32/2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 30.03.2012r.w sprawie:   powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miejskiej Duszniki-ZdrójNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., nr 111, poz. 535 z późm. zm) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011r., nr 24, poz. 128) zarządzam, co następuję:


§ 1

 1. Realizując Narodowy Program Zdrowia Psychicznego powołuje się zespół ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwany dalej „Zespołem“, w składzie:

 1. Elżbieta Buc – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju,

 2. Violetta Żurek – Dyrektor Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Dusznikach-Zdroju,

 3. Anna Witkowska – inspektor w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju,

 4. Michał Słabicki – Kierownik Posterunku Policji w Dusznikach-Zdroju.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybrany na pierwszym spotkaniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 2. Posiedzenia Zespołu odbywają, się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący.

 3. Członkowie Zespołu nie otrzymują  wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.

 4. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój.


§ 2

 1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie, realizacja, koordynowanie i monitorowanie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ze wskazaniem listy priorytetów ochrony zdrowia psychicznego, mającego na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

 2. Zespół działa kolegialnie, podejmując decyzje na posiedzeniach.

 3. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

 4. Program będzie dotyczył okresu 2012 – 2015.

 5. Zespół może zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych instytucji celem przedstawienia wniosków i informacji do Programu.


§ 3

Ustala się termin przygotowania projektu programu do dnia 30 lipca 2012r.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.03.2012r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:10.04.2012 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Witkowska
Data aktualizacji:10.04.2012 09:31