WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 1. Wymagane druki :

Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży.

 1. Wymagane załączniki :

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (ksero),

 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał),

 • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914 z póź. zmianami) (ksero).

 1. Dokumenty do wglądu:

Oryginały dokumentów

 1. Opłaty :

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: wg załącznika do karty.

 1. Termin załatwienia sprawy :

Ustawowy dla załatwienia sprawy – w terminie do 30 dni.

 1. Jednostka odpowiedzialna :

Gospodarka Mieszkaniowa i Handel, (pierwsze piętro, pokój nr 6), telefon 74/8697668.

 1. Tryb odwoławczy :

Odwołanie od decyzji: w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (zezwolenia); natomiast złożenie zażalenia: w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w obu przypadkach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu

 1. Opłata za odwołanie :

Nie podlega opłacie

 1. Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. , poz. 1356 z późn. zm.)

 • Uchwała Nr XLII/215/2013 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28.11.2013r

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie miasta Duszniki Zdrój punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 1. Uwagi :

Wniosek o wydanie zezwoleń podlega ustawowo zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Załącznik do informacji o wydawaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę, o której mowa, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

(opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie)

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (do opłaty tej nie stosuje się opłat ratalnych).

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest obowiązany do złożenia, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia (za dany rok kalendarzowy), przedsiębiorca wylicza według następującego przelicznika:

jeżeli w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 37 500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 77 000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wymienionej wyżej wartości, wnoszą opłatę podstawową.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłata, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem,
w trzech równych ratach, w terminach do dnia: 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłaca się w kasie Urzędu Miasta lub na konto:

W przypadku wygaśnięcia zezwolenia z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w określonych ustawą terminach - przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenia wygasły z powodu:

1)    likwidacji punktu sprzedaży,

2)    upływu terminu ważności zezwolenia,

3)    zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

4)    zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

5)    niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w określonej wysokości

można wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów należy wnieść opłatę w wysokości:

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz

 • piwa,

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności wymienionego wyżej zezwolenia.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:29.03.2019 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:13.05.2020 10:55