WYDAWANIE ZEZWOLEŃ JEDNORAZOWYCH NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 1. Wymagane druki :

Wniosek o wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 1. Wymagane załączniki :

 • zgoda organizatora imprezy,

 • kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,

 • zgoda właściciela lub użytkownika lokalu (terenu) stanowiącego punkt sprzedaży

 1. Dokumenty do wglądu:

Oryginały dokumentów

 1. Opłaty :

Opłaty za jednorazowe zezwolenia wnoszone są przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, a więc:

 • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,

 • 175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę dokonuje się w kasie Urzędu(parter) lub na rachunek Urzędu nr

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

Przedsiębiorca musi wnieść opłatę przed wydaniem decyzji

 1. Termin załatwienia sprawy :

Ustawowy dla załatwienia sprawy – w terminie do 30 dni.

 1. Jednostka odpowiedzialna :

Gospodarka Mieszkaniowa i Handel, (pierwsze piętro, pokój nr 6)

tel 74/8697668

 1. Tryb odwoławczy :

Odwołanie od decyzji: w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (zezwolenia); natomiast złożenie zażalenia: w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w obu przypadkach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu

 1. Opłata za odwołanie :

Nie podlega opłacie

 1. Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. , poz. 1356 z późn. zm.).

 • Uchwała Nr XLII/215/2013 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28.11.2013r

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie miasta Duszniki Zdrój punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 1. Uwagi :

Wniosek o wydanie zezwoleń podlega ustawowo zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenie jednorazowe jest wydawane na okres do 2 dni.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDAWANIE ZEZWOLEŃ JEDNORAZOWYCH NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:29.03.2019 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:13.05.2020 10:55