OGŁOSZENIE O SESJi

DNIA 27. PAŹDZIERNIKA 2011 r. (CZWARTEK) O GODZ. 15.00

w SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO

w DUSZNIKACH-ZDROJU, RYNEK 6 ODBĘDZIE SIĘ -

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

w DUSZNIKACH-ZDROJU

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Stan bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa sanitarnego

na terenie miasta Duszniki-Zdrój.

4.    Podpisanie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym,

 a Gminą Duszniki Zdrój, o dofinansowanie przez Gminę Duszniki-Zdrój

inwestycji – odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna – Duszniki-Zdrój

– Zieleniec.

5.    Czystość i porządek w mieście.

6.    Plan remontów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

na lata 2012-2016.

7.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a. szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-zdrój,

b. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników

wynagrodzenia,

c. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy

mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4,

d. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój,

e. przyjęcia rezygnacji z członkowska w Komisji ds. Obywatelskich,

Porządku Publicznego, Handlu i Usług,

f. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej,

g. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

  8.  Informacja Burmistrza Miasta z działań podjętych

w okresie między sesjami.

        9.  Interpelacje, wnioski, zapytania radnych, sprawy różne. 

      10.   Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Miejskiej.

      11.   Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         w Dusznikach-Zdroju

                                                                                                                                             

                                                                                /-/ Jan Śmielak                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Data publikacji:20.10.2011 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Teresa Zarówna
Data aktualizacji:20.10.2011 14:56